Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. Umie zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce złożem jako obiektem rozpoznanym i zakwalifikowanym do eksploatacji; złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodni¬czym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa) oraz gospodarce surowcami mineralnymi.
Connections with FLO:
 • GG1A_U08
  Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, wyniki umie przedstawić w formie liczbowej i graficznej.
 • GG1A_U18
  Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
 • GG2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
 • GG2A_U10
  Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U18
  Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.