Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Field course in environmental assessment
Learning outcome:
Potrafi zestawić i opracować wyniki analiz środowiskowych oraz sporządzić mapy zmienności koncentracji wybranych składników w opróbowanych substancjach
Connections with FLO:
 • OS2A_W02
  Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
 • OS2A_W09
  Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U08
  Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.