Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Wstęp do fizyki
Learning outcome:
Ma swiadomość przybliżeń teorii opisujących zjawiska fizyczne w oparciu o analizę ruchu w polu grawitacyjnym i szczególną teorię względności.
Connections with FLO:
  • IM1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, elementy fizyki statystycznej, elementy fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu
  • IM1A_U03
    Potrafi opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych