Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wstęp do fizyki
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z kinematyki i dynamiki ruchu postępowego, obrotowego i drgającego.
Connections with FLO:
 • IM1A_W02
  Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, elementy fizyki statystycznej, elementy fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U05
  Ma umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych