Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
The knowledge about science
Learning outcome:
Student umie formułować ogólne problemy filozoficzne i światopoglądowe wyłaniane przez naukę
Connections with FLO:
 • TC1A_U01
  Student acquires information from literature, databases and other sources related to chemical sciences, can join, interpret and draw conclusions and formulate opinions
 • BG1A_U16
  Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa.
 • BG1A_U17
  Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych.
 • BG1A_U25
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 • BG1A_U26
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej, religijnej, politycznej i społecznej.
 • ME1A_U01
  Potrafi stosować zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki i chemii do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu metalurgii
 • IT1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • GF1A_U23
  Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
 • GF1A_U24
  Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych
 • GF2A_U01
  Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • AR1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł, w tym w języku obcym, potrafi selekcjonować i integrować te informacje oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • AR1A_U08
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich z zakresu automatyki mi robotyki