Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań.
Connections with FLO:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego