Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Natural methods of the environmental assessment
Learning outcome:
Student umie zaobserwować skutki oddziaływania antropogenicznego na ekosytemy leśne
Connections with FLO:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U16
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.