Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Drilling
Learning outcome:
ma świadomość znaczenia wiertnictwa w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, zwykle zespołowych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i etyki zawodowej oraz zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii
Connections with FLO:
 • GG1A_K01
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
 • GG1A_K02
  Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
 • GG1A_K03
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
 • GG1A_K04
  Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko.
 • GG1A_K07
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.