Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geomicrobiology
Learning outcome:
Posiada wiedzę w zakresie zastosowania wybranych gatunków bakterii w procesach technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi ochrony środowiska i gospodarki metalami.
Connections with FLO:
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U05
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
 • GG2A_U06
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • GG2A_K02
  Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.