Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Geomicrobiology
Learning outcome:
Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W08
    Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
  • GG2A_U06
    Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • GG2A_U19
    Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.