Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Geomicrobiology
Learning outcome:
Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w geomikrobiologii.
Connections with FLO:
 • GG2A_W02
  Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG2A_U06
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • GG2A_U14
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • GG2A_U15
  Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.