Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Geomicrobiology
Learning outcome:
Rozumie i potrafi opisać budowę, życie i przydatność wybranych gatunków mikroorganizmów.
Connections with FLO:
 • GG2A_U02
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
 • GG2A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • GG2A_U05
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
 • GG2A_U06
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.