Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
M.Sc. thesis
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać informację naukową i dane z różnych źródeł oraz właściwie je wykorzystać dla wyciągnięcia poprawnych i uzasadnionych wniosków związanych z tematem realizowanej pracy magisterskiej, zarówno z literatury, baz danych jak i z innych źródeł, po polsku i w języku obcym. Potrafi je prawidłowo opracować, zinterpretować i użyć w pracy.
Connections with FLO:
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U05
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
 • GG2A_U06
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.