Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Rozumie znaczenie i konieczność oceny projektów surowcowych według różnych kryteriów: geograficznego, prawno-własnościowego, geologiczno-górniczego, rynkowego, ekonomicznego i środowiskowego. Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych.
Connections with FLO:
 • GG1A_U08
  Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, wyniki umie przedstawić w formie liczbowej i graficznej.
 • GG1A_U18
  Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
 • GG2A_U10
  Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.