Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji.
Connections with FLO:
  • GG1A_K02
    Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
  • GG1A_K04
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko.
  • GG2A_K03
    Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.