Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Theory of tourism
Learning outcome:
Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką
Connections with FLO:
 • TR1A_W01
  Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR1A_W02
  Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
 • TR1A_W04
  Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego
 • TR1A_W05
  Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
 • TR1A_W06
  Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
 • TR1A_W07
  Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych
 • TR1A_W12
  Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce