Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań
Connections with FLO:
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.