Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
attractions and facilities of spa resorts
Learning outcome:
Umie zastosować metody oceny atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych, jak również ma umiejętność obliczania wskaźników zagospodarowania turystycznego i uzdrowiskowego oraz oceny rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowiskowej określonych miejscowości uzdrowiskowych.
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U02
  Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
 • TR2A_U07
  Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
 • TR2A_U09
  Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR2A_U16
  Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne