Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Learning outcome:
Zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Dobrze rozumie konieczność oceny opłacalności wydobycia jak i potrzebę oszacowania skutków ekologicznych działalności górniczej. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki pojmując trudności długookresowego prognozowania wystarczalności zasobów.
Connections with FLO:
 • OS1A_W06
  The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U19
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.