Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geoparks
Learning outcome:
Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne
Connections with FLO:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.