Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modelling in Geophysics
Learning outcome:
Posiada wiedzę nt. podstaw koncepcyjnych różnych technik modelowania numerycznego stosowanych w geofizyce, hydrogeologii, geomechanice
Connections with FLO:
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
  • GF2A_U02
    Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
  • GF2A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria i konferencje