Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Komputerowe systemy pomiarowe
Learning outcome:
zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów
Connections with FLO:
  • OS1A_W09
    The graduate knows basic measurement equipment used in experiments and measurements of some properties and physical characteristics, as well as methods of estimating measurement errors.