Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Numerical methods in the study of the natural environmen
Learning outcome:
Student umie obsługiwać oprogramowanie Statistica. Potrafi przeprowadzić niektóre proste analizy statystyczne (statystyki opisowe, analiza rozkłądów, analiza korelacji i regresji, analiza wariancji i inne), zilustrować i zinterpretować otrzymane wyniki. Student zna oprgramowanie do analizy danych zregionalizowanych, potrafi przeprowadzić interpolację różnymi metodami, potrafi poprawnie interpretować jej wyniki. Student zna oprogramowanie z zakresu analiz krajobrazowych (Fragstat i inne), potrafi przeprowadzić analizy miar krajobrazowych i zinterpretować wyniki. Student umie przeprowadzić analizy morfometryczne, sieci hydrologicznej, topoklimatyczne oraz georóżnorodności i poprawnie interpretować wyniki.
Connections with FLO:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
  • TR1A_U16
    Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych