Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Numerical methods in the study of the natural environmen
Learning outcome:
W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem metod, technologii informatycznych i narzędzi analiz środowiskowych, student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się z zakresu nauk o Ziemi, nauk matematyczno-przyrodniczych. Poprzez realizowane projekty i udział w procesie decyzyjnym nabiera samodzielności i odpowiedzialności. Potrafi określić hierarchię powierzonych zadań i przeprowadzić analizę godnie z kanonami metodycznymi.
Connections with FLO:
 • TR1A_U09
  Posiada umiejętność tworzenia typowych raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR1A_U11
  Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • TR1A_U12
  Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego
 • TR1A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
 • TR1A_U15
  Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
 • TR1A_U16
  Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych