Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Numerical methods in the study of the natural environmen
Learning outcome:
Student zna podstawowe metody statystyki opisowej. Rozumie ideę estymacji. Zna podstawowe parametry statystyczne i wybrane metody analizy statystycznej (analizę rozkładów, analizę korelacji i regresji, analizę wariancji, analizę danych kierunkowych i inne).
Connections with FLO:
 • TR1A_U01
  Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
 • TR1A_U02
  Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
 • TR1A_U07
  Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
 • TR1A_U09
  Posiada umiejętność tworzenia typowych raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR1A_U14
  Posiada umiejętność opracowania kalkulacji imprez turystycznych
 • TR1A_U15
  Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
 • TR1A_U16
  Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych