Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Use of the GIS in tourism
Learning outcome:
Student zna i rozumie istotę systemów GIS. Zna najważniejsze programy komputerowe GIS. Rozumie czym są dane przestrzenne i zna źródła ich pozyskiwania. Zna podstawowe formaty danych przestrzennych. Zna podstawowe informacje na temat odwzorowań kartograficznych i układów odniesienia. Rozumie cel przetwarzania danych przestrzennych.
Connections with FLO:
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce