Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Interpretation of Geoelectrical Data
Learning outcome:
Student zna i rozumie zjawiska fizyczne dotyczące pól elektromagnetycznych
Connections with FLO:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
  • GF2A_W02
    Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych