Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 2/3
Learning outcome:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Connections with FLO:
  • ZP1A_U21
    ma umiejętność posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
  • IE1A_U16
    opanował umiejętność porozumiewania się w języku angielskim na poziomie B2 łącznie ze znajomością elementów języka ekonomicznego
  • KL1A_U08
    Potrafi na poziomie elementarnym sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych.