Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 2/3
Learning outcome:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Connections with FLO:
 • ZP1A_U21
  ma umiejętność posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
 • IE1A_U16
  opanował umiejętność porozumiewania się w języku angielskim na poziomie B2 łącznie ze znajomością elementów języka ekonomicznego
 • KL1A_U06
  Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi.
 • KL1A_U13
  Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową