Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
International funds
Learning outcome:
Zna zasady tworzenia wniosków aplikacyjnych do Funduszów strukturalnych UE. Rozumie zasadę kwalifikowalności kosztów, potrafi również zaprojektować optymalną strukturę kosztów projektu.
Connections with FLO:
  • TR1A_W11
    Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
  • TR1A_U05
    Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny