Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
International funds
Learning outcome:
Zna zagadnienia związanych z zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej, takich jak: programy przedakcesyjne, przepływy finansowe między Polską a UE, rodzaje funduszy strukturalnych i ich główne cele, Fundusz Spójności i jego cele, fundusze w perspektywie 2014-2020. Rozumie zasady tworzenia celów operacyjnych. Zna kryteria podziałów środków na poszczególne cele i Programy Operacyjne, instytucje uczestniczące w systemie zarządzania PO. Zna dostępność funduszy pozaunijnych.
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej