Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanokompozyty
Course of study:
2015/2016
Code:
CTC-2-030-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stodolak-Zych Ewa (stodolak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych w tym nanobiokompozytów na poprawę jakości życia (np. ochrony środowiska). TC2A_K08 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Umie dobrać nanonapełniacz modyfikujący właściwości materiału w sposób zapewniający mu nowe właściwości np katalityczne. TC2A_U02 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników eksperymentalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. TC2A_U08 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_U003 Umie dobrać kompatybilne pary materiałów tworzące nanobiokompozyt oraz zaproponować metodę otrzymywania tego materiału. TC2A_U11, TC2A_U13 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy wewnętrznej nanocząstek, nanomateriałów, nanokompozytów i wynikających z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów. TC2A_W01, TC2A_W02 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Zna narzędzia badawcze służące charakteryzowaniu nanomateriałów i nanokompozytów. TC2A_W08 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W003 Ma świadomość użyteczności wytwarzanych nanokompozytów ze względu na ich niski koszt, bezpieczne produkty degradacji oraz utylitarność. TC2A_W13, TC2A_W07 Activity during classes,
Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu nowoczesnych technologii materiałowych w tym nanobiokompozytów na poprawę jakości życia (np. ochrony środowiska). - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać nanonapełniacz modyfikujący właściwości materiału w sposób zapewniający mu nowe właściwości np katalityczne. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z wyników eksperymentalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą. - - - - - + - - - - -
M_U003 Umie dobrać kompatybilne pary materiałów tworzące nanobiokompozyt oraz zaproponować metodę otrzymywania tego materiału. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma świadomość specyficznej budowy wewnętrznej nanocząstek, nanomateriałów, nanokompozytów i wynikających z tego konsekwencji w postaci właściwości tych materiałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna narzędzia badawcze służące charakteryzowaniu nanomateriałów i nanokompozytów. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma świadomość użyteczności wytwarzanych nanokompozytów ze względu na ich niski koszt, bezpieczne produkty degradacji oraz utylitarność. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Wprowadzenie – nanoczastki, nanomateriały, nanotechnologie. Porównanie tradycyjnych materiałow kompozytowych do nanokompozytów. Podział i rodzaje nanonapełniaczy; węglowe (nanorurki, grafem, fulereny) ceramiczne (tlenki, glinokrzemiany), magnetyczne i inne nanocząstki (liposomy, dendrymery, nanokropki). Matryce polimerowe stosowane na osnowy nanokompozytowe; przykłady, właściwości. Komapatybilnośc par: osnowa-nanonapelniacz jako skuteczna droga do otrzymywania nanokompozytów polimerowych. Metody trzymywania nanokompozytow polimerowych. Przykłady nanokompozytów polimerowych z napełniaczem węglowym i ceramicznym. Metody charakteryzowania podstawowych właściwości nanokompozytów. Dziedziny aplikacji materiałów nanokompozytowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Preparation for classes 12 h
Contact hours 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnia ważoną, w skład której wchodzą: ocena za kolokwium zaliczeniowego (0.6) oraz ocena za przygotowanie prezentacji dotyczącej nowych rozwiązań z zakresu nanokompozytów (0.4).

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza bazująca na charakterystyce odstawowych grupa materiałowych; polimerach, ceramice, metaleach oraz kompozytach. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem literatury przedmiotu.

Recommended literature and teaching resources:

1. B. Reddy, Advances in Nanocomposites – Synthesis, Characterization and Industrial Applications, InTech 2011
2. Pulickel M. Ajayan, Linda S. Schadler, Paul V. Brau; Nanocomposite Science and Technology, Willey, 2006
3. T. J. Pinnavaia, G. W. Beall, Polymer-Clay Nanocomposites, Wiley Series in Polymer Science, John Wiley & Sons, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None