Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Russian B-2 – obligatory course 140h - semester 4/4
Course of study:
2015/2016
Code:
CTC-1-615-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Rosyjski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Execution of exercises,
Essays written during classes,
Examination
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Examination
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 4/4

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń ( 140 godzin)

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
. Rzeczownik:
• biernik l. mn. rz. żywotnych
• rz. r. nijakiego na –мя, typu время (powtórzenie)
• skrótowce typu турпоход, шоп-тур
. Przymiotnik:
• stopień najwyższy z przyrost. –eйш-, aйш oraz z przedrost. най-
• krótka forma w roli orzecznika.
. Zaimek:
• przeczące z part. ни, не(-),typu ничего, нечего
• nieokreślone z part. -то, -нибудь typu кто-то, кто-нибудь.
. Czasownik:
• czasowniki dokonane, niedokonane (нп. лететь – летать)
• tryb rozkazujący dla 3 os. l.p. i l. mn. i dla 1 os. l. mn.
• czasowniki ruchu (куда? +B.) i stanu (где? + Msc.)
• imiesłowy przysłówkowe i przymiotnikowe.
. Konstrukcje zdaniowe:
• zdanie przydawkowe, a zdanie podmiotowe (Те люди, которые…;Ту, кто…)
• konstrukcja: liczebnik główny 2, 3, 4 + przymiotnik + rzecz. r.m. lub r.n.
. Próby translacyjne.

TEMATYKA I SŁOWNICTWO

Uczelnia, studia, życie studenckie (Вуз, учёба, студенческая жизнь)
Szkolnictwo w Polsce i w Rosji, wybór uczelni, fakultety i przedmioty
Praca, wybór zawodu (Работа, выбор профессии)
Pojawienie się nowych, prestiżowych zawodów.
Sposoby dorabiania przez studentów.
Perspektywy stojące przed absolwentem uczelni. Bezrobocie i jego skutki.
Człowiek, jego praca i zainteresowania (Человек, его работа и интересы)
Organizacja i planowanie zajęć.
Sposoby spędzania wolnego czasu: dyskoteka, kino, telewizja, spotkanie tow.
Dom, mieszkanie, akademik (Дом, квартира, общежитие)
Metraż, rozkład pokoi, umeblowanie, sprzęty domowe.
Wynajem mieszkania, ogłoszenia.
Życie studenckie w akademiku.
Problemy współczesnej młodzieży (Проблемы современной молодёжи)
Problemy związane z dorosłością, konflikt pokoleń, autorytety, ideały, szczęście, przyjaźń, miłość.
Problemy z młodzieżą: młodzieżowe subkultury, narkomania, alkoholizm, przestępczość młodocianych.
Dyskusje na temat dorosłości i odpowiedzialności, mody, slangu młodzieżowego, wspominanie dzieciństwa, wyrażanie zachwytu i oburzenia.
Sport i turystyka (Спорт и туризм)
Sporty ekstremalne, biwak pod namiotem, schronisko turystyczne.
Zapożyczenia z języka angielskiego w j. rosyjskim.
Różne sposoby wypoczynku – reklamy i oferty biur podróży.
Planowanie wyprawy turystycznej.
Podróże, urlop, biura turystyczne (Путешествия, отпуск, турбюро)
Środki transportu lądowego, powietrznego, morskiego.
Interesujące miejsca na świecie i w Rosji.
Posługiwanie się mapą, planem miasta, rozkładem jazdy pociągów i lotów międzynarodowych, wybieranie optymalnego połączenia; zasięganie informacji, dzielenie się wrażeniami z podróży.
Klimat i pogoda. Pory roku (Климат и погода. Времена года)
Przyroda i strefy klimatyczne Rosji.
Opisywanie zjawisk meteorologicznych, prognozowanie pogody dla różnych obszarów.
Środowisko, w którym żyjemy (Окружающая среда)
Zagrożenia ekologiczne.
Charakterystyka zagrożeń dla środowiska i ochrona środowiska.
My i świat współczesny (Мы и современный мир)
Osiągnięcia techniki i medycyny XX i XXI w.
Przedmioty-przeboje (telefon komórkowy, komputer, technika biurowa, etc.)
Internet – plusy i minusy.
Nazwy zagrożeń cywilizacyjnych: wojny, choroby (AIDS, rak), terroryzm, przestępczość zorganizowana.
Analizowanie zagrożeń, doradzanie jak się przed nimi ustrzec.
Święta państwowe i kościelne w Polsce i w Rosji (Государственные и церковные праздники)
Atrybuty świąteczne, składanie życzeń.
Kartki świąteczne, prezenty
Dialog kultur. Obyczaje rosyjskie (Диалог культур. Русские обычаи)
Rosyjska kultura i zwyczaje – teatr i balet rosyjski, picie herbaty, dania kuchni rosyjskiej, kąpiel w bani.
Poznawanie kultury poprzez język i przełamywanie stereotypów, szanowanie odmienności.

FUNKCJE JEZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI
Prowadzenie dyskusji – Проведение дискуссии
Komentowanie informacji – Комментари
Prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji z życia codziennego – Разговоры на бытовые темы
Udzielanie rad – Советы
Wyrażanie życzeń – Желания
Prognozowanie – Прогнозирование
Podawanie przyczyn – Представление причин
Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach konfliktowych.
Prowadzenie rozmów dotyczących reguł zachowania.
Prowadzenie krótkich rozmów z przypadkowo poznanymi osobami.
Uzasadnienie własnego stanowiska, przytaczanie argumentów „za” i „przeciw”.,konstruktywne krytykowanie.
Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wypełnianie formularzy.
Redagowanie tekstów różnego rodzaju: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, listy do redakcji, reklamacje, podania.
Rozumienie ze słuchu wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym.
Rozumienie tekstów pisanych o charakterze popularno-naukowym.
Przeprowadzenie prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in study tours 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

„Как дела?” 3. Wydanie nowe. H. Granatowska, I. Danecka
„Nowe repetytorium z j. rosyjskiego” M. Fidyk, T. Skup-Stundis
„start.ru” 2 A. Pado
Nagrania własne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

  • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
  • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
  • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
  • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
  • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

  • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
  • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
  • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
  • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.