Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-103-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji i nauki praktycznych czynności indywidualnie i w pracy grupowej GG1A_K05, GG1A_K03 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Examination
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać proste czynności w laboratorium w zakresie wykorzystania sprzętu i prostych analiz jakościowych GG1A_U02, GG1A_U20 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie chemii obejmującą terminologię, podstawowe prawa chemiczne, elementy chemii jądrowej i fizykochemii GG1A_W03 Examination,
Report
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu przepisów BHP w pracy laboratoryjnej i kontakcie z substancjami chemicznymni GG1A_W03 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji i nauki praktycznych czynności indywidualnie i w pracy grupowej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać proste czynności w laboratorium w zakresie wykorzystania sprzętu i prostych analiz jakościowych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie chemii obejmującą terminologię, podstawowe prawa chemiczne, elementy chemii jądrowej i fizykochemii + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu przepisów BHP w pracy laboratoryjnej i kontakcie z substancjami chemicznymni - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1 Historia rozwoju chemii od starożytności do Daltona. Teorie budowa materii. Rozwój chemii w XIX wieku. Prawo okresowości i układ okresowy Mendelejewa. Odstępstwa od prawa okresowości . Historia poznawania budowy atomu – teorie Thomsona, Rutherforda i Bohra
2 Cząsteczka – budowa, rodzaje wiązań i ich charakterystyka, właściwości związków
3 Podstawowe grupy związków chemicznych – tlenki, zasady, kwasy, sole, amfoteryczność
4 Mol, masa atomowa, masa molowa, jednostka masy atomowej, podstawowe prawa chemiczne. Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego. Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych
5 Utlenianie i redukcja. Stopień utlenienia – zasady obliczeń. Reakcje utleniania-redukcji, zasady uzgadniania – bilans elektronowy, dysproporcjonowanie
6 Kinetyka chemiczna – szybkość reakcji, zderzenia efektywne, katalizatory, efekty energetyczne. Statyka chemiczna – prawo działania mas i reguła przekory Le Chateliera. Sprawdzian pisemny z I części materiału wykładowego.
7 Rozpuszczanie, rozpuszczalniki, solwatacja, hydratacja, sposoby wyrażania stężeń. Równowagi w roztworach wodnych, elektrolity, teorie dysocjacji, stała i stopień dysocjacji, moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pH, hydroliza, roztwory buforowe, pojemność buforowa, Iloczyn rozpuszczalności
8 Szereg aktywności metali. Szereg napięciowy. Elektrochemiczne źródła energii – ogniwa i akumulatory. Elektroliza, prawa Faraday’a, zastosowanie elektrolizy. Korozja – rodzaje, zapobieganie.
9 Promieniotwórczość naturalna, szeregi promieniotwórcze
10 Kwantowy model budowy atomu, zasada Heisenberga, hipoteza de Broglie’a, równanie Schrodingera, liczby kwantowe, orbitale, zasady zapełniania orbitali
11 Budowa cząsteczki w świetle teorii orbitali molekularnych, rodzaje wiązań, hybrydyzacja. Sprawdzian pisemny z II części materiału wykładowego.
12 Analiza chemiczna. Metody analizy jakościowej kationów i anionów – wykład realizowany przed rozpoczęciem analizy na ćwiczeniach

Laboratory classes:

1 Laboratorium chemiczne i jego wyposażenie. Zapoznanie z przepisami porządkowymi i BHP. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Sprawy organizacyjne.
2 Podstawowy sprzęt w laboratorium chemicznym. Woda w laboratorium chemicznym. Odczynniki chemiczne – rodzaje, stopnie czystości – sposób korzystania, kryteria wyboru.
3 Wagi i ważenie. Zastosowanie w praktyce laboratoryjnej i analizie chemicznej. Metody analizy wagowej
4 Zasady analizy jakościowej kationów – pokaz i identyfikacja wybranych jonów. Praktyczna analiza roztworów zawierających kationy grup I do V
5 Analiza miareczkowa – metody, wykonanie prostych oznaczeń ilościowych głównych składników wód

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 157 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 25 h
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu, może ona być podwyższona o 0,5 w przypadku uzyskania zaliczenia na oceny 4,0; 4,5 i 5,0 oraz wysokiej oceny aktywności na zajęciach. Dotyczy to tylko oceny pozytywnej uzyskanej w pierwszym terminie. W drugim terminie ocena końcowa równa jest ocenie z egzaminu. W trzecim terminie ocena końcowa powstaje z obniżonej o 0,5 do 1,0 oceny egzaminu (zależnie od wysokości oceny z zaliczenia). W przypadku oceny 3,0 – nie stosuje się obniżenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość symboli pierwiastków i zasad zapisu wzorów prostych związków chemicznych
Na zajęciach laboratoryjnych obowiązkowe posiadanie odzieży ochronnej

Recommended literature and teaching resources:

Michell J.Sienko & Robert A. Plane – Chemia – podstawy i zastosowania -– 1980, 1999 i późniejsze
Adam Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej – wydanie dowolne
Jerzy Minczewski & Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna – wydanie dowolne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów z materiału wykładowego. Egzamin – pisemny, dwuczęściowy – test i pytania opisowe.