Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineralogia i petrografia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-206-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Chwastek Marzena (marzena@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gołębiowska Bożena (goleb@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Matusik Jakub (jmatusik@agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 M_K001 Ma kompetencje dot wiedzy na temat występowania poszczególnych minerałów i skał w Polsce, ich przemysłowej eksploatacji i praktycznego zastosowania, GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03, GG1A_K07, GG1A_K04
M_K002 M_K002 Potrafi samodzielnie identyfikowac podstawowe minerały skałotwórcze i skały, zastosować odpowiednie metody badawcze stosowane w mineralogii i petrografii, GG1A_K01
Skills
M_U001 M_U001 Potrafi samodzielnie określić symetrię kryształów, klasę , układ krystalograficzny, potrafi zaklasyfikować minerał zgodnie z klasyfikacją krystalografii geometrycznej, GG1A_U03
M_U002 M_U002 Zna zasadę działania i potrafi się posługiwac mikroskopem polaryzacyjnym do światła przechodzacego, zna tok badań mikroskopowych GG1A_U03
M_U004 M_U003 Potrafi scharakteryzowac podstawowe minerały skałotwórcze oraz różne typy skał (makroskopowo i mikroskopowo), potrafi wykonać samodzielnie analizę mikroskopową wybranych minerałów i skał, GG1A_U03
M_U009 M_U004 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować podstawowe minerały kruszcowe, rudy polimineralne(cechy fizyczne), zna ich wystepowanie w Polsce GG1A_U03
M_U012 M_U005 Potrafi wybrac odpowiednie metody badawcze stosowane w mineralogii i petrografii GG1A_U03
Knowledge
M_W001 M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące minerału, kryształu, ich budowy wewnętrznej, zna podstawy krystalografii geometrycznej; GG1A_W06
M_W002 M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu krystalochemii : izomorfizm, polimorfizm, wiązania chemiczne w kryształach, rola wodoru w kryształach, GG1A_W06 Test
M_W003 M_W003 Posiada wiedzę z zakresu optyki kryształów, toku badań optycznych minerałow, budowy i zasady działania mikroskopu polaryzacyjnego, preparatyki mikroskopowej, GG1A_W07, GG1A_W05, GG1A_W06 Test,
Report
M_W004 M_004 Ma wiedzę w zakresie cech fizycznych minerałow oraz charakterystyki minerałów kruszcowych (Cu, Zn, Pb, Fe, Cr, Mn, Ni, As, S, Al), rud polimineralnych, zna ich cechy fizyczne, wystepowanie w Polsce. GG1A_W07, GG1A_W06
M_W005 M_W005 Ma wiedzę dotyczącą minerałów skałotwórczych, budowy wewnętrznej minerałów krzemianowych i niekrzemianowych oraz ich cech fizycznych i optycznych, GG1A_W04, GG1A_W05, GG1A_W06
M_W006 M_W006 Ma wiedzę na temat procesów powstawania poszczególnych typów skał, ich charakterystyki (struktury, tekstury, skład mineralny, typy spoiw), różnorodność klasyfikacji skał, cechy fizyczne i optyczne, GG1A_W04, GG1A_W06
M_W007 M_W007 Ma wiedzę w zakresie mineralogii i petrografii niezbędną do identyfikacji makroskopowej i mikroskopowej minerałów skałotwórczych i poszczególnych typów skał, GG1A_W07, GG1A_W06
M_W008 M_W008 Zna podstawowe metody badawcze stosownae w mineralogii i petrografii GG1A_W07, GG1A_W06
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 M_K001 Ma kompetencje dot wiedzy na temat występowania poszczególnych minerałów i skał w Polsce, ich przemysłowej eksploatacji i praktycznego zastosowania, - - - - - - - - - - -
M_K002 M_K002 Potrafi samodzielnie identyfikowac podstawowe minerały skałotwórcze i skały, zastosować odpowiednie metody badawcze stosowane w mineralogii i petrografii, - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 M_U001 Potrafi samodzielnie określić symetrię kryształów, klasę , układ krystalograficzny, potrafi zaklasyfikować minerał zgodnie z klasyfikacją krystalografii geometrycznej, - - - - - - - - - - -
M_U002 M_U002 Zna zasadę działania i potrafi się posługiwac mikroskopem polaryzacyjnym do światła przechodzacego, zna tok badań mikroskopowych - - - - - - - - - - -
M_U004 M_U003 Potrafi scharakteryzowac podstawowe minerały skałotwórcze oraz różne typy skał (makroskopowo i mikroskopowo), potrafi wykonać samodzielnie analizę mikroskopową wybranych minerałów i skał, - - - - - - - - - - -
M_U009 M_U004 Potrafi rozpoznać i scharakteryzować podstawowe minerały kruszcowe, rudy polimineralne(cechy fizyczne), zna ich wystepowanie w Polsce - - - - - - - - - - -
M_U012 M_U005 Potrafi wybrac odpowiednie metody badawcze stosowane w mineralogii i petrografii - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące minerału, kryształu, ich budowy wewnętrznej, zna podstawy krystalografii geometrycznej; + - + - - - - - - - -
M_W002 M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu krystalochemii : izomorfizm, polimorfizm, wiązania chemiczne w kryształach, rola wodoru w kryształach, - - - - - - - - - - -
M_W003 M_W003 Posiada wiedzę z zakresu optyki kryształów, toku badań optycznych minerałow, budowy i zasady działania mikroskopu polaryzacyjnego, preparatyki mikroskopowej, + - + - - - - - - - -
M_W004 M_004 Ma wiedzę w zakresie cech fizycznych minerałow oraz charakterystyki minerałów kruszcowych (Cu, Zn, Pb, Fe, Cr, Mn, Ni, As, S, Al), rud polimineralnych, zna ich cechy fizyczne, wystepowanie w Polsce. - - - - - - - - - - -
M_W005 M_W005 Ma wiedzę dotyczącą minerałów skałotwórczych, budowy wewnętrznej minerałów krzemianowych i niekrzemianowych oraz ich cech fizycznych i optycznych, - - - - - - - - - - -
M_W006 M_W006 Ma wiedzę na temat procesów powstawania poszczególnych typów skał, ich charakterystyki (struktury, tekstury, skład mineralny, typy spoiw), różnorodność klasyfikacji skał, cechy fizyczne i optyczne, - - - - - - - - - - -
M_W007 M_W007 Ma wiedzę w zakresie mineralogii i petrografii niezbędną do identyfikacji makroskopowej i mikroskopowej minerałów skałotwórczych i poszczególnych typów skał, - - - - - - - - - - -
M_W008 M_W008 Zna podstawowe metody badawcze stosownae w mineralogii i petrografii - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Mineralogia i Patrografia

Historia i charakterystyka nauk mineralogicznych.
Definicja : minerał, kryształ, substancja mineralna,krystalografia geometryczna (symetria kryształow, klasa i układ krystalograficzny).(2h)

Krystalochemia : izomorfizm, polimorfizm, wiązania chemicizne w krysztach,wzory minerałów, woda w minerałąch,(2h)

Cechy fizyczne minerałow,
Mikroskop polaryzacyjny, badania minerałow w świetle przchodzącym,(2h)

Podstawowe minerały rudne,Krzemiany.(2h)

Minerały skałotwórcze skał magmowych,charakterystyka makroskopowa i mikroskopowa,
Powstawanie skał magmowych (procesy magmowe i pomagmowe).Struktury i tekstury skał magmowych.Klasyfikacje skał magmowych.
Charakterystyka skał magmowych.(4h)

Minerały skałotwórcze skał osadowych, charakterystyka makroskopowa i mikroskopowa,
Powstawanie skał osadowych (procesy.)Klasyfikacje skał osadowych, struktury i tekstury, spoiwa, skład mineralny (4h)

Procesy metamorficzne. Minerały skałotwórcze skał metamorficznych, charakterystyka makroskopowa i mikroskopowa.
Klasyfikacja skał metamorficznych, struktury, tekstury, charakterystyka skał metamorficznych ( makroskopowa i mikroskopowa)(3h)

Wybrane metody badań stosowane w mineralogii i petrografii.(1h)

Laboratory classes:

Krystalografia geometryczna – symetria kryształow, układy krystalograficzne.(2h)
Własnosci fizyczne minerałow.Rozpoznawania minerałow rudnych ( Zn, Pb, Cu, Fe, As, Cr, Ni, Mn, Al, S, i rud polimineralnych.(4)
Własności optyczne minerałow – demonstaracja cech optycznych.(2h)
Rozpoznawanie minerałów skałotwórczych skał magmowych.(2h)
Struktury, tekstury, klasyfikacja skał magmnowych.(demonstaracja mikroskopowa). Identyfikacja skał magmowych( makroskopowa i mikroskopowa)(4h)
Rozpoznawanie minerałów skałotwórczych skał osadowych.(2h)
Klasyfikacje skał osadowych. Rozpoznawania skał osadowych ( makroskopowe i mikroskopowe),(4h)
Rozpoznawania minerałow skał metamorficznych. Struktury, tekstury, podział skał metamorficznych (makroskopowa i mikroskopowa). Rozpoznawanie skał metamorficznych
(makroskopowe i mikroskopowe).(2h)
Demonstracja podstawowych metod badawczych stosowanych w mineralogii i petrografii.(1h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in laboratory classes 25 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 10 h
Preparation for classes 23 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena koncowa = 0,5 ocena z egzaminu (srednia) + 0,5 ocena z zaliczenia (ocena średnia)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość chemii i fizyki.
Wymagane przygotowanie studenta do ćwiczeń i laboratoriów,

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., Manecki A., Rozpoznawanie minerałów,
Kubisz J., Zabiński W., Materiały do ćwiczeń z mineralogii, skrypt AGH,
Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. – Mineralogia Ogólna,
Bolewski A., Manecki A., – Minealogia Szczegółowa,
Manecki A., Muszyński M – Przewodnik do Petrografii,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

MarszałekM., Schejbal-Chwastek M. 2002 – Damage of old construction stons in the curriculum of geology students at the University of Mining and Metallurgy. Proceedengs of 5 th EC Conference “ Culturar Heritage, Cracow, Poland,
Schejbal-Chwastek M., Marszałek M, 2004 – Trwałość matriałów azbestowych w warunkach agresywnego środowiska. Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój, nr 37
Jan Urban, Włodzimierz Margielewski, Karel Zak, Marzena Schejbal-Chwastek,Tomasz Mleczek, Czesław Szura, Helena Hercman, Grzegorz Sujka,-
Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts, Poland,
9-th International Symposium on Pseudokarst, 2006;
Urban J., Margielewski W., Schejbal-Chwastek M., Szura C., 2007.
Speleothems in some caves of the Beskidy Mts., Poland. Nature Conservation, 63(6):
109-117.
Schejbal-Chwastek M, 2008 – Ocena odziaływania ciągów komunikacyjnych na środowisko glebowe Krakowa. Monografie nr 37 191-210,
Ochrona i Inżynieria środowiska, Kraków 2008
Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žák K., Zernitska V., Pawlak J.. Schejbal-Chwastek M. (2014) – Dating of speleothems in non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study. Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 58 (2014), Suppl. 4, 183-208 Article Stuttgart, December 2014 © 2014 Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, Germany www.borntraeger-cramer.de DOI: 10.1127/zfg_suppl/2014/S-00180 zfg_suppl/14/S-00180 $ 0.00. Poz. 10763,
Marszałek M., Alexandrowicz Z., Rzepa G. (2014) – Composition of weathering crusts on sandstones from natural outcrops and architectonic elements in an urban environment. Environmental Science and Pollution Research, 21, 24: 14023–14036, DOI: 10.1007/s11356-014-3312-y. Poz. 3233, 30 pkt.
Szychowska-Krąpiec E., Dudek K. (2014) – Wieliczka Salt Mine and its history written in annual growth rings of spruce wood. Geological Quarterly, Vol 58, No 3 (2014) 617-622, doi: 10.7306/gq.1157. Poz. 3925, 20 pkt.
Dudek K., Kalicińska A., Rybowicz P., Wiewiórka J. (2014) – Secondary evaporite minerals from the historic Bochnia Salt Mine. XXIst Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Boguszyn, 16-19 October 2014. Mineralogia, Special Papers, vol. 42, s. 49.
Gołębiowska B., Rzepa G., Pieczka A., 2014 – Thallium-rich Mn oxides from Zalas (Cracow area, Poland). W: I.Macek (ed.) 4th Central European Mineralogical Conference, Skalsky Dvur, Czech Republic, 23–26.04.2014, Book of Abstracts: 37–38.
Ziemniak G., Majka J., Kośmińska K., Manecki M., Czerny J. (2014) – HP metamorphism recorded by kyanite-garnet gneisses in the Kåfjord Nappe, Northern Norway – preliminary results. Geology, Geophysics & Environment, vol. 40 no. 1, s. 152–153. XVth international conference of young geologists Herl’any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8th–10th 2014: abstracts.
Matusik, J. (2014) – Arsenate, orthophosphate, sulfate, and nitrate equilibria and kinetics for halloysite and kaolinites with an induced positive charge. Chemical Engineering Journal, 246, 244-253. Poz. 1972, 45 pkt.
Matusik, J., Matykowska, L. (2014) – Behaviour of kaolinite intercalation compounds with selected ammonium salts in aqueous chromate and arsenate solutions. Journal of Molecular Structure, 1071, 52-59. Poz. 6502, 20 pkt.
Matusik, J., Wścisło, A. (2014) – Enhanced heavy metal adsorption on functionalized nanotubular halloysite interlayer grafted with aminoalcohols. Applied Clay Science, 100, 50-59. Poz. 857, 35 pkt.

Additional information:

None