Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-207-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus7@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Mastej Wojciech (wmastej@agh.edu.pl)
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
dr inż. Strzeboński Piotr (strzebo@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
dr hab. Bąk Marta (martabak@agh.edu.pl)
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia umożliwiają poznanie budowy geologicznej różnych regionów Polski, uczą prowadzenia obserwacji procesów geologicznych oraz pracy w terenie – niezbędnych elementów dalszego kształcenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych
M_U002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego
M_U003 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować
M_U004 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne
M_U005 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury Report
M_U007 potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał
Knowledge
M_W001 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych Test
M_W002 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych - - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi w sposób ogólny scharakteryzować historię geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego - - - - - - + - - - -
M_U003 potrafi rozpoznać i zinterpretować w terenie efekty endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz je scharakteryzować - - - - - - + - - - -
M_U004 potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne - - - - - - + - - - -
M_U005 potrafi samodzielnie pracować w terenie, wykonywać badania geologiczne i pobierać próbki geologiczne - - - - - - + - - - -
M_U006 potrafi samodzielne zapisywać w notatniku terenowym informacje uzyskane w wyniku prac terenowych, opisywać pobrane próbki geologiczne, wykonywać rysunki geologiczne z natury - - - - - - + - - - -
M_U007 potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 zna ryzyko zawodowe w zakresie geologicznych prac terenowych - - - - - - + - - - -
M_W002 stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Podkrakowskie zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Dzień 1: Zalas – Rudno. ZALAS – wulkanizm postorogeniczny, intruzja subwulkaniczna, opisy odmian porfi-rów, cios termiczny, metamorfizm termiczny, tektonika alpejska, niezgodności, profil transgresji jurajskiej na cokole paleozoicznym, budowle węglanowe, wpływ eksploatacji na warunki hydrogeologiczne. RUDNO – wulkanizm postorogeniczny, opisy odmian melafirów, budowa potoku lawowego, cios termiczny.
Dzień 2: Rudawa – Dubie – Dębnik. RUDAWA – rów krzeszowicki, zrąb Rudawy, tektonika a morfologia, osady kredowe. DUBIE – krawędź rowu krzeszowickiego i budowa jego skrzydła północnego, odmiany facjalne wapieni jury górnej, zjawiska krasowe, wapienie karbonu dolnego, dolomity dewońskie, osuwisko podmorskie, dajka kominowa, opisy skał wulkanicznych, metamorfizm dolomitów, rola subwulkanicznej intruzji w budowie geologicznej obszaru. DĘBNIK – antyklina Dębnika, budowa platformowa, wapienie – „marmury” dębnickie, zjawiska krasowe, terra rossa, dajka neptuniczna, niezgodności, skały jury środkowej.
Dzień 3: Bonarka – Kopiec Krakusa – Łom za torem. Budowa geologiczna rejonu miasta Krakowa, tektonika zrębowa i jej mechanizmy, zręby wzgórz Bonarki, wapienie ławicowe górnej jury, krzemienie – procesy sylifikacyjne, zjawiska krasowe, kopalne studnie krasowe, powierzchnia abrazyjna, tektonika uskokowa i różne typy uskoków, fleksura; profil transgresji kredowej, osady kredowe: żwiry i zlepieńce cenomanu, margle senonu: zielone margle ilaste, margle szare kampanu, białe margle z krzemieniami; trzeciorzędowe wapienie słodkowodne, caliche; osady miocenu: iły z gipsami. Sprawozdanie z zajęć terenowych – notatnik terenowy.

Karpackie zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Dzień 1: Jaworki – Wżar. JAWORKI – budowa geologiczna PPS na tle budowy Karpat, rozwój facjalny basenu skałkowego, skały serii czorsztyńskiej – sedymentacja płytkomorska, geneza wąwozu na tle budowy geologicznej, uskoki poprzeczne w morfologii, powierzchniowe ruchy masowe, wapienie bulaste, nasunięcie i fałd Czajakowej Skały, sedymentacja głębokomorska – radiolaryty, margle globotrunkanowe i flisz turoński, pseudotektonika skałek i jej związek z erozją. WŻAR – trzeciorzędowy wulkanizm w Karpatach, wody mineralne i kruszce hydrotermalne rejonu Pienin, andezyty – opis, geneza i forma występowania, metamorfizm kontaktowy, brekcje tektoniczno-wulkaniczne, anomalia magnetyczna, morfologia a budowa geologiczna.
Dzień 2: Bysina – Czasław – Kobielnik. BYSINA – sedymentacja fliszowa – definicja i modele, sedymentacja w stożkach podmorskich, facje lobowe, sekwencja Boumy, rodzaje skał, typ fliszu, cios tektoniczny, struktury sedymentacyjne, haki zboczowe. CZASŁAW – sedymentacja fliszowa, struktury sedymentacyjne, płaszczowiny, nasunięcia. KOBIELNIK – typ fliszu łupkowego na tle modelu stożka podmorskiego, łupki menilitowe i bituminy, opisy skał, dajki klastyczne, tektonika – warstwy odwrócone.
Dzień 3: Lipnica – Żegocina. LIPNICA – „Kamienie Brodzińskiego” – typ fliszu piaszczysto-żwirowego, kanały erozyjne i inne struktury sedymentacyjne, powstawanie grzybów skalnych, ochrona i geoturystyczne walory form skałkowych. ŻEGOCINA – związek morfologii z charakterem litologicznym nasuniętych jednostek, okno tektoniczne, charakter fliszu magurskiego i grodziskiego, litologia i struktury sedymentacyjne ławic skał fliszowych, osady spływów kohezyjnych, profilowanie serii fliszowej – rysunek i opis tekstowy. Sprawozdanie z zajęć terenowych – notatnik terenowy.

Sudeckie zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Dzień 1 „Magmatyzm, metamorfizm termiczny i kontaktowy, metamorfizm regionalny zony epi”: Chwalisław (różne rodzaje skał żyłowych w Intruzji Kłodzko-Złotostockiej) – Podzamek (strefowość aureoli kontaktowej, skarny na kontakcie batolitu z wapieniami karbońskimi Gór Bardzkich, strefy: endometamorficzna, skaleniowo-piroksenowa, granatowa, wezuwianowa, marmury kontaktowe) – Świecko (kamieniołom na Golińcu – fyllity, łupki chlorytowe, chlorytowo-serycytoweo-kwarcowe, marmury kalcytowo-dolomityczne zony epi, kwarcyty).
Dzień 2 „Metamorfizm regionalny strefy mezo (seria infrakrustalna, migmatytyzacja, seria suprakrustalna), metamorfizm dyslokacyjny”: Międzygórze (profil Doliny Wilczki, skrzydło zrzucone i wiszące Rowu Górnej Nysy, brekcje uskokowe, źródła uskokowe, gnejsy oczkowe, płaszczyzny foliacji, mylonity, gnejsy migmatyczne, mezostruktury w skałach metamorficznych, erozja denna i wsteczna – wodospad Wilczki) – Stronie Śląskie (łupki łyszczykowe, amfibolity, kwarcyty, marmury, zjawiska tektoniczne i sedymentacyjne premetamorficzne) – Stary Gierałtów (granulity strefy kata).
Dzień 3 „Wulkanizm, ofiolity, wietrzenie ultrabazytów”: Lądek Zdrój – kamieniołom „Strzelnica” (wulkanizm trzeciorzędowy, bazalty, słupowy cios termiczny, skupienia ziarniste oliwinu, ksenolity, szkliwo wulkaniczne) – Stoszowice / Budzów (uskok brzeżny sudecki w morfologii) – Szklary (ultrabazyty, magnezyty, profil wietrzeniowy ultrabazytów).
Dzień 4 „Ofiolity c.d., góry erozyjne”: Dzikowiec/przekop kolejowy (pluton bazytów: gabra izotropowe oraz metagabra, saussurytyzacja, uralityzacja, zgnejsowanie gabr, model powstawnia ofiolitów) – Błędne Skały lub Szczeliniec lub Adrszpaskie Skały w Czechach (osady deltowe, powstanie ciosu i rozwój erozji w piaskowcach ciosowych, wielkoskalowe warstwowanie przekątne, góry erozyjne). Sprawozdanie z zajęć terenowych – notatnik terenowy.
Nadmorskie zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Nadmorskie zajęcia terenowe w sposób praktyczny pozwalają zapoznać się z wybranymi egzogenicznymi procesami geologicznymi i ich efektami oraz z czwartorzędową budową geologiczną pobrzeża bałtyckiego i częściowo pojezierza bałtyckiego, w tym wysoczyzny polodowcowej; jak również z formami ochrony wybrzeża przed abrazją. Zajęcia te dają możliwość bezpośredniego kontaktu z różnymi procesami sedymentacyjnymi zachodzącymi w czasie rzeczywistym oraz wgląd w środowisko przybrzeżnomorskie wybrzeża klastycznego, środowisko eoliczne i polodowcowe. Zajęcia umożliwiają zdobycie bezcennego dla geologa doświadczenia prowadzenia samodzielnych obserwacji i badań terenowych oraz ich dokumentowania.
Trasa 1 „Geologiczna działalność lądolodu”: Władysławowo – Mrzezino (glacjały i interglacjały, deglacjacja frontalna i arealna, morfologia i budowa wewnętrzna wysoczyzny polodowcowej, kępy, pradoliny, sandry, piaskownie-żwirownie, utwory fluwioglacjalne, utwory limnoglacjalne, struktury sedymentacyjne) – Góra Pomorska – Jezioro Orle (Pradolina Redy, jezioro wytopiskowe, jez. antropogeniczne, sedymentacja jeziorna, kreda jeziorna, torf) – Jezioro Dobre (jez. rynnowe, morfologia, geneza, wody lodowcowe) – Tyłowo – Opalino – Jezioro Żarnowieckie (jez. poligenetyczne, terasy kemowe) – [Odargowo (głaz narzutowy)] – Krokowa – Władysławowo.
Trasa 2 „Geologiczna działalność morza i wiatru”: Władysławowo – Łeba (Słowiński Park Narodowy, Jezioro Łebsko, Jezioro Gardno, Mierzeja Łebska, akumulacja morska i eoliczna, źródła materiału klastycznego, formy akumulacji morskiej i eolicznej deflacja, struktury sedymentacyjne, geneza jezior) – Władysławowo.
Trasa 3 „Geologiczna działalność morza c.d., powierzchniowe ruchy masowe”: Władysławowo – Jastrzębia Góra (metody zabezpieczenia brzegu przed abrazją, typy genetyczne klifów, budowa wewnętrzna wysoczyzny: osady glacjalne, fluwioglacjalne, limnoglacjalne, powierzchniowe ruchy masowe) – Lisi Jar [lub Chłapowski Jar] – Rozewie (berm, analiza petrograficzna żwirów, platforma abrazyjna) [Chłapowo (mioceńska sedymentacja węglonośna, jary)] – Władysławowo.
Trasa 4 „Geologiczna działalność morza c.d.”: Władysławowo – Kuźnica (historia Bałtyku, budowa geologiczna i historia Półwyspu Helskiego, sposoby zabezpieczenia półwyspu przed erozją cd., problem braku słodkiej wody pitnej) – Mechowo (jaskinia suffozyjna) – Gdynia. Sprawozdanie z zajęć terenowych – notatnik terenowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z poszczególnych części zajęć terenowych (podkrakowskiej, karpackiej, sudeckiej i nadmorskiej).

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na listach uczestników praktyki, posiadanie odpowiedniego wyposażenia terenowego i materiałów pomocniczych (zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem), podpisanie regulaminu praktyk terenowych z geologii ogólnej i karty oceny ryzyka zawodowego.

Recommended literature and teaching resources:

Podkrakowska praktyka z geologii ogólnej:
Gradziński R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwo Geolo-giczne. Warszawa
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Rutkowski J. 1989. Budowa geologiczna regionu Krakowa. Przegl. Geol., v.46, 6: 302-308.
Materiały do praktyki podkrakowskiej
Karpacka praktyka z geologii ogólnej:
Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Warszawa, 235.
Unrug R. 1969. Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Materiały do praktyki karpackiej
Sudecka praktyka z geologii ogólnej:
Grocholski W. (ed.), (1969). Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geolo-giczne, Warszawa, 536.
Pulinowa M., Z., (2006). Ścieżka skalnej rzeźby w Górach Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Warszawa, 1-36.
Oberc J., (1972). Budowa geologiczna Polski. Tom IV. Tektonika część 2. Sudety i obszary przyległe, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 307.
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (ed.), (2006). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków, 260.
Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 16. Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Wydawnictwo PTTK “KRAJ”, Warszawa, 374.
Staffa M. (ed.), (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 17. Góry Złote, I-BIS, Wrocław, 274.
Staffa M. (ed.), (1994). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 15. Kotlina Kłodzka, Rów Górnej Nysy, I-BIS, Wrocław, 525.
Witkowski A., Pokryszko B., M., Ciężkowski W., (2008). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych, Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 1-404.
Nadmorska praktyka z geologii ogólnej:
Leśniak T., 2005. Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim. Skrypty uczelniane, SU 1671. Wyd Nauk.-Dydakt. AGH, 40 s.
Literatura uzupełniająca:
Alexandrowicz S.W., 1988. Molluscan Assemblages of the Lacustrine Sediments in the An-cient Mett-Lake Orle. Folia Quaternaria 58.
Bohdziewicz L., 1960. Budowa geologiczna i procesy dynamiczne w strefie brzegowej w Orłowie i Rewie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
Dobracki R., Uścinowicz S., 2007. Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku. [W:] “Geoza-grożenia – zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” – V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
Leśniak T., 2006. Osady polodowcowe w żwirowni w Mrzezinie. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 172-173.
Leśniak T., 2006. Zlepieńcowe skałki z Połchowa. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 174-175.
Leśniak T., 2006. Cypel Rewski. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Jo-niec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 176-177.
Leśniak T., 2006. Osuwisko w klifie rozewskim. [W:] Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. & Joniec A. [red.]. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków, 178-179.
Lindner L., 1992. Czwartorzęd; metody badań; stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.
Marsz A., 1966. Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Poz. Tow. Przyj. Nauk, 4, 6.
Materiały 40 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1991. Morze Bałtyckie i jego pobrzeże. Środowisko – gospodarka – społeczeństwo. Wyd. Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddz. Gdański, Gdańsk, 146 s.
Miszalski J., 1973. Współczesne procesy geologiczne na wybrzeżu Słowińskim. Dokum. Geogr. IG PAN.
Passendorfer E. & Wilczyński A., 1961. Przewodnik geologiczny po Kujawach i Pomorzu. Wyd. Geol., Warszawa.
Piątkowski J., Pradolina Redy, Mierzeja Łebska i Zastoiska Lęborskie. Ann. Soc. Geol. Pol., 29, 4.
Przewodnik 70 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1999. Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego. Wyd. Polskie Tow. Geologiczne, Szczecin, 330 s.
Rudowski S., 1962. Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce. Acta Geol. Pol., 12, 4.
Rudowski S., 1970. Dawne linie brzegowe i rozwój wybrzeża polskiego Bałtyku w późnym glacjale. Kom. Bad. Czwart. PAN, 2.
Subotowicz W., 1980. Geodynamika brzegów klifowych regionu gdańskiego. Prelibalticum; Problemy badawcze obszaru bałtyckiego. Gdańs. Tow. Nauk.
Śpiewakowski E. & Śpiewakowska F., 1989. Słowiński Park Narodowy. Wyd. PTTK „Kraj”, Gdańsk.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zapałowicz-Bilan B., Pilarz M., Machaniec E. (2009) – Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów kredy górnej i miocenu w wierceniu „Bibice“ (okolice Krakowa). Geologia, 35(2/1): 97-105
Pilarz M., Olejniczak P. (2013). New data on age of oyster limestones – Wola Justowska outcrop (Miocene, Kraków area, Carpathian Foredeep, Poland). 14th Czech – Slovak – Polish Palaeontological Conference. 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstacts Volume, November 2013. 43-44
Pilarz M. (2015). New Date on Stratigraphy of Miocene Deposits in Carpathian Foredeep (Kraków Area, Poland). 16th Czech – Slovak – Polish Palaeontological Conference. 11th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide, 59-61

Additional information:

Zaliczenie poszczególnych części zajęć terenowych (podkrakowskiej, karpackiej, sudeckiej i nadmorskiej).
Zaliczenie sprawozdania (notatnika terenowego) i sprawdzianów pisemnych z poszczególnych części zajęć.

Zaliczenie poszczególnych części zajęć terenowych: 1 termin podstawowy, 2 terminy poprawkowe