Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-301-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łabuz Bernardetta (ziemia24@poczta.fm)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 GG1A_W13 GG1A_W13 Examination
M_W002 GG1A_W13 GG1A_W13 Activity during classes
M_W006 GG1A_W13 GG1A_W13 Case study
M_W007 GG1A_W13 GG1A_W13 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
M_W002 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
M_W006 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
M_W007 GG1A_W13 + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Historia ochrony środowiska. Historia użytkowania środowiska (okres gospodarki łowiecko – zbierackiej, okres rozwoju i dominacji rolnictwa, rewolucja przemysłowa)
2. Podstawy współczesnej ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska ( pojęcie prawa ochrony środowiska, źródła prawa ochrony środowiska, zachowawcza ochrona przyrody, odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska). Instrumenty ochrony środowiska (kryteria i klasyfikacja instrumentów ochrony środowiska, opłaty, i podatki ekologiczne, subwencje, systemy depozytowe).
3. Formy ochrony przyrody.
4. Pojęcie zanieczyszczeń. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń środowiska.
5. Problemy zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, przyczyny i najważniejsze czynniki sprawcze, zasoby środowiska.
6. Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska; ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej.
7. Czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na stan powietrza atmosferycznego. Hałas i wibracje, promieniowanie niejonizujące i jonizujące, traktowane jako zanieczyszczenie powietrza.
8. Ochrona litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin.
9. Pedosfera, funkcje i wykorzystywanie, kształtowanie i przyczyny degradacji.
10. Użytkowanie środowiska (zasoby naturalne, funkcje środowiska, pojemność i potencjał środowiska, kapitał natury).
11. Powstawanie i struktura odpadów. Problem odpadów stałych. Odpady w środowisku lądowym, wodnym i atmosferycznym. Składniki odpadów i ich przekształcenia pod wpływem czynników środowiskowych.
12. Istota współczesnego kryzysu ekologicznego (wymiar ekologiczny, społeczny i gospodarczy, cybernetyczny i antropologiczny). Kryzys ekologiczny a kryzys cywilizacji.
13. Globalne ocieplenie (efekt cieplarniany, skutki realność globalnego ocieplenia, przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu).
14. Niszczenie warstwy ozonosfery. Powstawanie, rozmieszczenie i rola ozonu, przyczyny jego zaniku i ochrona ozonosfery.
15. Zagrożenie różnorodności gatunkowej (tempo i przyczyny wymierania gatunków, zagrożone gatunki, ochrona).
16. Zdrowotne skutki degradacji środowiska (czynniki środowiskowe, choroby cywilizacyjne, problem zanieczyszczenia żywności).
17. Globalizacja a środowisko. Ekonomiczne przyczyny degradacji środowiska. Trwały i zrównoważony rozwój (historia, przesłanki i zasady).
18. Technika w ochronie środowiska (technologie proekologiczne). Metody, technologie i sposoby ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 25 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (w ocenie końcowej uwzględnione zostaną również oceny z aktywności studenta w trakcie zajęć).

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na trzeci semestr studiów

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008: Ochrona środowiska przyrodniczego.
Banaszak J., Wiśniewski H., 2003: Podstawy ekologii.
Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.92.880)
Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz.U.2008.25.150)
Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None