Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeologia
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-302-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K07, GG1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Oral answer
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG1A_K03, GG1A_K01 Activity during classes,
Examination,
Involvement in teamwork,
Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne. GG1A_U19, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U02, GG1A_U04, GG1A_U13 Activity during classes,
Examination,
Project,
Report
M_U002 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. GG1A_U15, GG1A_U14, GG1A_U01, GG1A_U02, GG1A_U13 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_U003 Przeprowadza obliczenia filtracji wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych. GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U02, GG1A_U10, GG1A_U13 Activity during classes,
Examination,
Project
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych. GG1A_U02, GG1A_U17 Activity during classes,
Examination
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, filtracji wód i migracji zanieczyszczeń. GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W19 Examination,
Project,
Report
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych. GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W19 Examination,
Project,
Report
M_W004 Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego. GG1A_W04, GG1A_W06, GG1A_W13, GG1A_W19, GG1A_W05, GG1A_W03 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne. - - - + - - + - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. - - - + - - + - - - -
M_U003 Przeprowadza obliczenia filtracji wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych. - - - + - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, filtracji wód i migracji zanieczyszczeń. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Rola wody w przyrodzie. Obieg wody w cyklu hydrologicznym. Bilans hydrologiczny. Geneza wód podziemnych.
2) Właściwości hydrogeologiczne skał (porowatość, przepuszczalność, odsączalność).
3) Filtracja wód podziemnych. Prawo Darcy. Współczynnik filtracji.
4) Skład chemiczny wód podziemnych. Wody zwykłe, mineralne, termalne i lecznicze.
5) Metody terenowych badań hydrogeologicznych. Mapy hydrogeologiczne.
6) Próbne pompowania i metody ich interpretacji.
7) Metody laboratoryjnych badań hydrogeologicznych.
8) Urządzenia do poboru wód podziemnych. Wielkość dopływu wód do studni i innych urządzeń
drenażowych. Projektowanie prac odwodnieniowych.
9) Zanieczyszczenia wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń.
10) Monitoring środowiska wodnego.

Project classes:

1) Obliczenia współczynnika filtracji utworów geologicznych. Metody laboratoryjne i empiryczne
2) Interpretacja wyników próbnych pompowań
3) Mapy i przekroje hydrogeologiczne. Tworzenie przykładowej mapy hydroizohips
4) Obliczenia filtracji wód podziemnych. Kierunki przepływu i rzeczywista prędkość przepływu wód podziemnych
5) Określanie wielkości dopływu do urządzeń drenażowych. Metody analityczne

Practical classes:

1) Zasady prowadzenia badań monitoringowych środowiska wodnego. Projekt badań monitoringowych.
2) Pobór reprezentatywnych próbek wód podziemnych. Pomiary terenowe parametrów fizykochemicznych próbek wód podziemnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 160 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 12 h
Completion of a project 31 h
Contact hours 10 h
Participation in practical classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z egzaminu (60%) oraz z ćwiczeń projektowych (20%) i zajęć praktycznych (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH.
Schwartz F.W., Zhang H., 2008 – Fundamentals of Groundwater. Wiley.
Todd D. K., Mays L.W., 2008 – Groundwater Hydrology. Wiley.
Fetter C.W., 2008– Contaminant Hydrogeology. Waveland.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None