Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-305-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krokoszyński Piotr (krokosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. Project
M_U002 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. Project
M_U003 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. Examination
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. Examination
M_W003 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. Examination
M_W004 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. Examination
M_W005 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną. - - - + - - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe procesy geologiczno-inżynierskie i rozumie ich znaczenie dla inżynierskiej działalności człowieka. Umie określić wartość naprężenia pierwotnego oraz naprężenia od obciążeń zewnętrznych. + - - + - - - - - - -
M_U003 Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z zakresu geologii inżynierskiej. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podział metod badawczych i posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geologii inżynierskiej. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy oceny jakości masywów gruntowych i skalnych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe parametry wytrzymałościowe skał i sposoby ich oznaczania. + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna wybrane metody zabezpieczeń przeciwosuwiskowych i zakres ich stosowania. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Inżyniersko-geologiczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady
2. Kartowania geologiczno-inżynierskie
3. Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze
4. Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
5. Próbne obciążenia płytą sztywną i presjo metrem.
6. Opracowanie wyników badań – dokumentacja.
7. Karty otworów i sondowań, przekroje, mapy geologiczno-inżynierskie.
8. Ogólna charakterystyka procesów geologiczno-inżynierskich.
9. Stateczność zboczy. Definicje i klasyfikacje
10. Podział metod oceny stateczności podłoża i zboczy.
11. Zasady obliczeń stateczności metodą pasków.
11. Sposoby zabezpieczenia zboczy i profilaktyki przeciwosuwiskowej.
12. Inżyniersko-geologiczna charakterystyka masywów.
13. Badania skał i masywów skalnych.

Project classes:

1.Opracowanie karty dokumentacyjnej otworu.
2. Opracowanie karty dokumentacyjnej sondowania dynamicznego DPL.
3. Wydzielenie warstw geotechnicznych.
4. Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia płytą sztywną.
5. Interpretacja i przeliczenie wyników próbnego obciążenia presjo metrem.
6. Opracowanie statystyczne wyników badań.
7. Obliczenie stateczności skarpy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 42 h
Contact hours 7 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Participation in lectures 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Z uwagi na tryb zaoczny studiów do egzaminu można przystąpić przed uzyskaniem zaliczenia ćwiczeń.
2. W przypadku oceny ndst z ćwiczeń lub egzaminu ocena końcowa ndst.
3. Ocena końcowa jest średnią z pozytywnej oceny z ćwiczeń i pozytywnej oceny z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

wpis na semestr

Recommended literature and teaching resources:

1. Allen P.A. – „Procesy Kształtujące Powierzchnię Ziemi”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
2. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. – “Zasady Sporządzania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich”. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999.
3. Cała M i inni – „TECCO Slope Stabilization System and RUVOLUM Dimensioning Method”. Romanshorn, Switzerlan 2012.
4. Grubecki J.,Sysak J. –„Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1960.
5. Harris F. – “Ground Engineering Equipment and Methods”. McGraw- Hill Book Company Limited. 1983.
6. Jarominiak A. – „Lekkie Konstrukcje Oporowe” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2000.
7. Jeż J. – „Gruntoznawstwo Budowlane” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
8. Jeż J. – „Biogeotechnika” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008.
9. Kidybiński A. – „Podstawy Geotechniki Kopalnianej”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
10. Kleczkowski A. – „Osuwiska i Zjawiska Pokrewne” Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1955.
11. Kowalski W.C. – „Geologia Inżynierska”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988r.
12. Madej J. – „Metody Sprawdzania Stateczności Zboczy” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1981.
13. Majcherczyk T. – „Badanie Fizycznych Własności Skał”. Skrypt AGH nr 1175. Kraków 1989.
14. Maślanka K., Pielichowski J. – „Geosyntetyki w Inżynierii i Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Naukowo Techniczne TEZA. Kraków 2006.
15. Miłkowski W., Gliwa E., Szedel P. – „Wzmacnianie i Uszczelnianie Górotworu Środkami Chemicznymi”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982.
16. Myślińska E. – „Laboratoryjne Badania Gruntów” Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1992.
17. Pisarczyk S. – „Geoinżynieria. Metody Modyfikacji Podłoża Gruntowego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
18. Pisarczyk S., Rymsza B. – „Badania Laboratoryjne i Polowe Gruntów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1993.
19. Plewa M. – „Geologia Inżynierska w Inżynierii Środowiska” Politechnika Krakowska. Kraków 1999.
20. Popow J.W. – „Geologia Inżynierska” Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
21. Sanecki L. – „Geotechniczne Badania Polowe”. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2003.
22. Sidle R.C., Ochiai H. – “Landslides. Processes, Prediction, and Land Use”. American Geophysical Union. Washington DC 2006.
23. Sikora Z. – „Sondowanie Statyczne. Metody i Zastosowanie w Geoinżynierii”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2006.
24. Sozański J. – „Stateczność Wykopów Hałd i Nasypów”. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1977.
25. Szczepański A., Szczepańska J. – „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”Skrypty Uczelniane Nr 642 Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie. Kraków 1978.
26. Wiłun Z. – „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982r.
27. Wysokiński L. – „Ocena Stateczności Skarp i Zboczy. Zasady Wyboru Zabezpieczeń”. Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011. Warszawa 2011.
28. Zaruba Q., Mencl V. – „Engineering Geology”. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1976.
29. Zaruba Q., Mencl V. – „Landslides And Their Control”. Academia Praha. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York 1969.
30. Praca zbiorowa – „Osuwiska i Sposoby Zapobiegania Im”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Biblioteka Drogownictwa. Warszawa 1978.
31. Prawo geologiczne, Dzienniki Ustaw Polskie Normy, Eurokody.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None