Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-404-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie GG1A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę o wpływie warunków fizykochemicznych na trwałość minerałów oraz migrację i akumulację pierwiastków w środowisku do wyciągania wniosków dotyczących rozwiązania konkretnego problemu geochemicznego GG1A_U11, GG1A_U03 Examination,
Test,
Project
M_U002 Potrafi we właściwy sposób przedstawić skład chemiczny różnych elementów środowiska przyrodniczego (minerałów, skał, wód, powietrza), znaleźć szczegółowe dane tego typu, a także dokonać interpretacji i prostego wnioskowania na podstawie wyników analiz chemicznych tych substancji GG1A_W07, GG1A_U03 Test,
Project
M_U004 Potrafi wykonać proste obliczenia chemiczne użyteczne w geologii i geochemii GG1A_U02, GG1A_U03 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach powstawania wiązań chemicznych w minerałach i innych naturalnych substancjach i rozumie ich wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne tych substancji GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W06 Examination
M_W002 Ma wiedzę o genezie, ewolucji, budowie i składzie chemicznym geosfer, w tym litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery oraz zachodzących w ich obrębie naturalnych i wywołanych działalnością człowieka procesach fizycznych i chemicznych GG1A_W03, GG1A_W04, GG1A_W06 Examination,
Test
M_W003 Rozumie wpływ najważniejszych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w litosferze na przemiany skał i minerałów, właściwości produktów tych przemian oraz procesy migracji i akumulacji pierwiastków i związków chemicznych GG1A_W04, GG1A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać i pracować w grupie - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę o wpływie warunków fizykochemicznych na trwałość minerałów oraz migrację i akumulację pierwiastków w środowisku do wyciągania wniosków dotyczących rozwiązania konkretnego problemu geochemicznego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi we właściwy sposób przedstawić skład chemiczny różnych elementów środowiska przyrodniczego (minerałów, skał, wód, powietrza), znaleźć szczegółowe dane tego typu, a także dokonać interpretacji i prostego wnioskowania na podstawie wyników analiz chemicznych tych substancji - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać proste obliczenia chemiczne użyteczne w geologii i geochemii - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach powstawania wiązań chemicznych w minerałach i innych naturalnych substancjach i rozumie ich wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne tych substancji + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o genezie, ewolucji, budowie i składzie chemicznym geosfer, w tym litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery oraz zachodzących w ich obrębie naturalnych i wywołanych działalnością człowieka procesach fizycznych i chemicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie wpływ najważniejszych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w litosferze na przemiany skał i minerałów, właściwości produktów tych przemian oraz procesy migracji i akumulacji pierwiastków i związków chemicznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

01 Właściwości pierwiastków i rodzaje wiązań chemicznych, elementy krystalochemii
02 Geochemiczne klasyfikacje pierwiastków
03 Elementy kosmochemii
04 Budowa Ziemi, skład chemiczny geosfer, meteoryty
05 Geochemia skał magmowych i procesów pomagmowych
06 Geochemia procesów hipergenicznych
07 Geochemia procesów diagenetycznych
08 Geochemia wody i roztworów wodnych. Geneza, ewolucja i skład chemiczny hydrosfery
09 Powstanie, ewolucja i skład chemiczny atmosfery
10 Elementy geochemii izotopów

Auditorium classes:

1. Przeliczanie i przedstawianie wyników analiz i eksperymentów, opracowanie wyników analitycznych w oparciu o elementy statystyki: średnia, odchylenie standardowe, sporządzanie wykresów, diagramów, trójkątów.
2. Wykonywanie podstawowych obliczeń użytecznych w geochemii i chemii środowiska, wyprowadzanie wzorów empirycznych i krystalochemicznych minerałów.
3. Elementy geochemii skał magmowych – sposoby przedstawiania i interpretacji wyników anliz chemicznych skał plutonicznych i wulkanicznych, wykorzystanie pierwiastków głównych i śladowych do klasyfikacji skał i wnioskowania o ich genezie
4. Elementy geochemii strefy hipergenicznej, wnioskowanie o przebiegu procesów wietrzenia na podstawie informacji o warunkach środowiska (aktywność wody, pH i warunki redoks itp) i charakterze wietrzejącego materiału, elementy wnioskowania na podstawie diagramów pH–Eh.
5. Elementy hydrogeochemii – sposoby wyrażania i przeliczania stężeń jonów, sposoby przedstawiania składu chemicznego wód; obliczanie bilansu ładunków, główne składniki występujące w naturalnych wodach i ich pochodzenie.
6. Elementy geochemii prospekcyjnej: cel, zasady i sposoby opróbowania mediów geologicznych, formy przedstawiania wyników, pokaz i omówienie map i atlasów geochemicznych, ćwiczenie z przeliczenia, prezentacji i interpretacji wyników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 4 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uwzględnia zaliczenie ćwiczeń oraz ocenę z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii, mineralogii i petrografii

Recommended literature and teaching resources:

Polański A., Smulikowski K. “Geochemia” (1969)
Polański A. “Podstawy geochemii” (1988)
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. “Podstawy geochemii środowiska” (2007)
Macioszczyk A., Dobrzański Z. “Hydrogeochemia” (2007)
Skowroński A. “Zarys geochemii poszukiwawczej” (2007)
White W.M. “Geochemistry” (2012)
http://www.geo.cornell.edu/geology/classes/geo455/CHAPTERS.HTML

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W przypadku braku zaliczenia ćwiczeń w terminie podstawowym, studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe. Szczególowe informacje dotyczące warunków uzyskania zaliczenia są przedstawiane na pierwszych ćwiczeniach.