Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-501-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi opisać zakwalifikować i podać genezę minerałów i skał związanych z wystąpieniami złóż surowców mineralnych GG1A_W03 Test
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, wyniki umie przedstawić w formie liczbowej i graficznej. GG1A_U08 Test
M_U003 Student umie rozpoznać podstawowe typy genetyczne rud i występujących w nich minerałów GG1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych GG1A_W06 Test
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetyczne złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż. GG1A_W12 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi opisać zakwalifikować i podać genezę minerałów i skał związanych z wystąpieniami złóż surowców mineralnych + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, wyniki umie przedstawić w formie liczbowej i graficznej. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student umie rozpoznać podstawowe typy genetyczne rud i występujących w nich minerałów + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetyczne złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Wiadomości na temat geologicznych warunków występowania złóż, pozycji geotektonicznej, formy i budowy złóż surowców mineralnych, fizycznych własności surowców mineralnych i metod ich badań. Wiadomości na temat złóż impaktytowych, magmowych; złóż karbonatytów, diamentów, złóż pneumohydrotermalnych grejzenów i albitytów; pegmatytów, złóż hydrotermalych : porfirowych Cu, Cu-Mo; “młodych” i “starych” złóż Au, złóż typu SEDEX, złóż uranu; podstawowych złóż surowców materiałów chemicznych ceramicznych i budowlanych, złóż surowców energetycznych, złóż osadowych chemicznych, laterytowych, mechanicznych i biochemicznych: złóż metamorficznych i zmetamorfizowanych
Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.

Practical classes:

Minerały występujące w złożach surowców mineralnych. Identyfikacja makroskopowa minerałów, rozpoznawanie skał budujących złoża kopalin użytecznych, wiadomości ogólne na temat występowania złóż surowców mineralnych na obszarze Polski: złoża Fe, Zn-Pb, Cu, siarki, soli, węgli, ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców skalnych. Budowa geologiczna złóż i ocena jakości surowców.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in practical classes 10 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

• umiejętność makroskopowego rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych
• umiejętność makroskopowego rozpoznawanie typów skał
• znajomość podstawowych własności chemicznych pierwiastków

Recommended literature and teaching resources:

1. Eckstrand O.R., Sinclair W.D., Thorpe R.I., (1995) – Geology of Canadian Mineral Deposit Types
2. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych
3. Robb L. (2004) – Introduction to Ore-Forming Processes

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None