Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geomechanics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-503-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GG1A_K04, GG1A_K07 Test
Skills
M_U001 Potrafi ocenić wpływ niejednorodności litologicznej, obecności płaszczyzn nieciągłości oraz anizotropii na właściwości wytrzymałościowo-deformacyjne masywu skalnego GG1A_U15 Test
M_U002 Potrafi obliczyć stan naprężeń pierwotnych i wtórnych GG1A_U12 Test
M_U003 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego GG1A_U10, GG1A_U18 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki skał dotyczące stanów i układów naprężeń i odkształceń GG1A_W04 Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu fizycznych i mechanicznych cech masywu skalnego GG1A_W18 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń naturalnych i wtórnych w otoczeniu wyrobisk podziemnych GG1A_W21, GG1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić wpływ niejednorodności litologicznej, obecności płaszczyzn nieciągłości oraz anizotropii na właściwości wytrzymałościowo-deformacyjne masywu skalnego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć stan naprężeń pierwotnych i wtórnych + + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność geomechanicznej oceny jakości masywu skalnego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki skał dotyczące stanów i układów naprężeń i odkształceń + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu fizycznych i mechanicznych cech masywu skalnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu naprężeń naturalnych i wtórnych w otoczeniu wyrobisk podziemnych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
1. Elementy mechaniki skał
2. Cechy masywu skalnego
3. Geomechaniczna ocena jakości masywu skalnego
4. Naturalny stan naprężeń w skorupie ziemskiej
5. Stan naprężenia w otoczeniu wyrobisk podziemnych
6. Zmienność właściwości fizycznych i mechanicznych skał z głębokością
7. Zniszczenie masywów skalnych
Auditorium classes:

1.Naprężenia normalne i styczne w dwuosiowym stanie naprężenia. Przedstawianie stanu naprężeń za pomocą koła Mohra. Obliczanie naprężeń głównych i składowych stanu naprężenia
2.Charakterystyka opisowa spękań
3.Ocena wpływu szczelinowatości na wytrzymałość i odkształcalność masywu skalnego.
4.Obliczanie naprężeń pierwotnych i wtórnych na obszarach geostatycznych i geodynamicznych
5.Obliczanie naprężeń wokół wyrobisk pionowych
6.Obliczanie naprężeń wokół wyrobisk poziomych
7.Sporządzanie geomechanicznych ocen jakości masywów skalnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 12 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów z wykładów i ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu: „Mechanika gruntów”

Recommended literature and teaching resources:

1.Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E. (2006): Podstawy geomechaniki. AGH Kraków – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
2.Thiel K. (1980): Mechanika skal w inżynierii wodnej. PWN, Warszawa.
3.Kidybiński A. (1982): Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
4.Dadlez R., Jaroszewski W. (1994): Tektonika. PWN, Warszawa.
5.Bieniawski Z.T. (1989): Engineering rock mass classification. Wiley, New York.
6.Gergowicz Z. (1974): Geotechnika górnicza. Skrypt P. Wrocł.
7.Hoeck E., Brown E.T. (1997): Practical estimates or rock mass strength. Int. J. Rock Mech. & Mining Sci. & Geomechanics Abstracts, vol. 34 (8), 1165–1186.
8.Kłeczek Z. (1994): Geomechanika górnicza. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice.
9.Pilecki Z. (1999): Metoda oceny zachowania się masywu skalnego wokół wyrobiska podziemnego. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak