Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Structural Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-504-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosakowski Paweł (kosak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów struktur tektonicznych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować GG1A_U04, GG1A_U05
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej GG1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz znaczenia tej wiedzy dla prawidłowej interpretacji budowy geologicznej GG1A_W14, GG1A_W04, GG1A_W08 Examination
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie rekonstrukcji pól naprężeń na podstawie analizy drobnych struktur tektonicznych GG1A_W04, GG1A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów struktur tektonicznych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz znaczenia tej wiedzy dla prawidłowej interpretacji budowy geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawy wiedzy w zakresie rekonstrukcji pól naprężeń na podstawie analizy drobnych struktur tektonicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tektonika a geologia strukturalna. Konstrukcja diagramów punktowych, konturowych i azymutalnych (histogramów). Podstawy mechaniki skał: układy naprężeń i odkształceń, warunki i rodzaje odkształceń, warunki i rodzaje zniszczenia. Uskoki i strefy ścinania, skały uskokowe, modele uskokowania, pola naprężeń uskokotwórczych, sieci uskokowe i systemy uskoków. Fleksury i strefy dyslokacyjne. Nasunięcia i płaszczowiny, dupleksy. Spękania ciosowe: typy, klasyfikacje, analiza. Struktury towarzyszące powierzchniom spękań. Spękania ciosowe w strukturach fałdowych. Kliważ: klasyfikacja, analiza. Tektonika fałdów, mechanizmy fałdowania. Drobne uskoki. Struktury linijne na powierzchniach uskokowych. Wyznaczanie zwrotu przemieszczenia uskokowego w oparciu o orientację rys tektonicznych, zadziorów tektonicznych oraz spękań opierzających (T, riedlowskich, P, Y, X). Wyznaczanie parametrów pól naprężeń uskokotwórczych. Struktury towarzyszące zakończeniom uskoków przesuwczych. Strefy ścinania. Podgięcia przyuskokowe, fałdki ciągnione,posuw fałdowy. Stylolity i slikolity. Drobne struktury fałdowe. Fałdy ciągnione i pasożytnicze. Fałdy i pasma kolankowe. Fałdy futerałowe. Budinaż. Struktury mulionowe.

Project classes:

Pomiary struktur tektonicznych powierzchniowych i linijnych. Prezentacja wyników pomiarów na siatkach stereograficznych (diagramy punktowe i konturowe) i ich interpretacja. Rotacje pomiarów struktur tektonicznych na siatce stereograficznej. Wyznaczanie orientacji osi fałdów. Obliczanie położenia osi naprężeń głównych w oparciu o analizę drobnych uskoków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 20 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,5* ocena z projektów i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej i kartografii geologicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 744 ss.
Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 205 ss.
Fossen, H., 2011. Structural Geology. Cambridge University Press, Cambridge, 463 ss.
Jaroszewski, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 360 ss.
McClay, K., 2007. The Mapping of Geological Structures. The Geological Field Guide Series, John Wiley & Sons, Chichester, 161 ss.
Mierzejewski, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51, Warszawa, 176 ss.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None