Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia złóż węglowodorów
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-601-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Semyrka Roman (semyrka@agh.edu.pl)
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać prosty model złoża węglowodorów i obliczyć jego zasoby według przyjętego harmonogramu. GG1A_K01, GG1A_K02 Project
Skills
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę węglowodorów płynnych, wykorzystując poznane metody badawcze. GG1A_U08, GG1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie procesy zachodzące w basenie sedymentacyjnym. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu geologii naftowej. GG1A_W04 Test
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin płynnych w Polsce, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania systemów naftowych. GG1A_W12, GG1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać prosty model złoża węglowodorów i obliczyć jego zasoby według przyjętego harmonogramu. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę węglowodorów płynnych, wykorzystując poznane metody badawcze. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie procesy zachodzące w basenie sedymentacyjnym. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu geologii naftowej. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin płynnych w Polsce, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania systemów naftowych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przedmiot i zadania geologii naftowej (2h). Podstawy analizy basenów sedymentacyjnych i ich systemów naftowych (3h). Wprowadzenie do analizy procesów i zjawisk prowadzących do powstania złóż kopalin płynnych (3h). Konwencjonalne i niekonwencjonalne nagromadzenia węglowodorów (3h). Złoże, kategorie zasobów kopalin płynnych (2h). Charakterystyka prowincji naftowych Polski (2h).

Laboratory classes:

Identyfikacja elementów systemu naftowego w basenie sedymentacyjnym (2h). Metody badawcze ilościowej oceny skał zbiornikowych i uszczelniających (2h). Analiza skał macierzystych, zbiornikowych i uszczelniających poziomów złożowych w Polsce (4h). Określanie typów pułapek złożowych na podstawie map i przekrojów (2h). Metody identyfikacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów (2h). Zasady dokumentowania złóż kopalin płynnych (3h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ważonej z ocen (ocena z kolokwium – waga 0.6, oceny sprawozdań i projektów – waga 0.3 oraz aktywność na zajęciach – waga 0.1)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw petrologii skał osadowych i budowy geologicznej Polski.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bakirov A.A., 1973. Poszukiwania i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
2. Bjørlykke K. (ed.), 2010. Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
3. Hadro J., 2010. Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach. Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 3, str.: 250–258.
4. Karnkowski, P., 1999. Oil and Gas Deposits in Poland. Towarzystwo Geosynoptyków “GEOS” AGH, Kraków.
5. Karnkowski P., 2007. Petroleum provinces in Poland. Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 12/1, str.:1061-1067.
6. Levorsen A.I., 1972. Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
7. Nieć M.(red.), 2002. Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla. Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Komisja Zasobów Kopalin, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None