Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Drilling
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-602-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rzyczniak Mirosław (rzycznia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świdomość znaczenia wiertnictwa w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, z zachowaniem zasad etyki zawodowej i zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii GG1A_K05, GG1A_K04, GG1A_K03, GG1A_K07 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować konstrukcję przewodu wiertniczego do wiercenia głębokiego otworu metodą obrotową GG1A_U07 Project
M_U002 potrafi zaprojektować schemat orurowania otworu wiertniczego GG1A_U07 Project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o metodach wiercenia otworów, sposobach zwiercania skał i przeznaczeniu otworów wiertniczych GG1A_W10 Examination
M_W002 zna chararkterystyki głównych zespołów urządzeń wiertniczych GG1A_W22 Examination
M_W003 zna cechy konstrukcyjne, sposoby zwiercania skał oraz przeznaczenie narzędzi wiercących GG1A_W21 Examination
M_W004 zna zasady projektowania konstrukcji przewodów wiertniczych oraz schematów zarurowania otworów wiertniczych GG1A_W23 Examination
M_W005 zna rodzaje płuczek stosowanych w wiertnictwie, ich zadania, oraz metody i przyrządy do pomiaru właściwości fizycznych i reologicznych GG1A_W10 Examination
M_W006 zna rodzaje awarii i komplikacji wiertniczych oraz metody zapobiegania i likwidacji tych zjawisk GG1A_W15 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świdomość znaczenia wiertnictwa w gospodarce, konieczności profesjonalnego wykonywania prac inżynierskich, z zachowaniem zasad etyki zawodowej i zastosowaniem możliwie najnowocześniejszych technik i technologii + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować konstrukcję przewodu wiertniczego do wiercenia głębokiego otworu metodą obrotową - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować schemat orurowania otworu wiertniczego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę o metodach wiercenia otworów, sposobach zwiercania skał i przeznaczeniu otworów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna chararkterystyki głównych zespołów urządzeń wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna cechy konstrukcyjne, sposoby zwiercania skał oraz przeznaczenie narzędzi wiercących + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zasady projektowania konstrukcji przewodów wiertniczych oraz schematów zarurowania otworów wiertniczych + - - - - - - - - - -
M_W005 zna rodzaje płuczek stosowanych w wiertnictwie, ich zadania, oraz metody i przyrządy do pomiaru właściwości fizycznych i reologicznych + - - - - - - - - - -
M_W006 zna rodzaje awarii i komplikacji wiertniczych oraz metody zapobiegania i likwidacji tych zjawisk + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Cele i metody wiercenia otworów
Klasyfikacja i charakterystyka techniczna zespołów wiertnic
Narzędzia wiercące
Przewody wiertnicze
Płuczki wiertnicze
Rury okładzinowe
Konstrukcje otworów wiertniczych
Awarie i komlikacje wiertnicze

Project classes:

Projektowanie konstrukcji przewodu do wiercenia głębokiego otworu, metodą obrotową
Projektowanie schematu orurowania otworu wiertniczego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 4 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 10 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemii, matematyki i wytrzymałości materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bielewicz D.: Płyny wiertnicze. Wydawnictwa AGH. Kraków 2009.
2. Cząstka J.: Wiertnictwo. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1975.
3. Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo hydrogeologiczne. Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
w Krakowie. Kraków, 2004.
4. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: Projektowanie otworów wiertniczych.
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-
Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Kraków 2004
5. Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.
Staszica w Krakowie. Kraków, 2007.
6. Habrat S., Raczkowski J., Zawada S.: Technika i technologia cementowań
w wiertnictwie. WG. Warszawa, 1980.
7. Hołuj J., Osiecki J., Turkowski Z.: Wiertnictwo i udostępnianie złóż.
Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1985.
8. Miska S., Stryczek S.: Projektowanie otworów wiertniczych. Skrypty
Uczelniane nr 755. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
Kraków, 1980.
9. Raczkowski J.: Technologia płuczek wiertniczych.Wydawnictwo “Śląsk”.
Katowice 1980.
10.Szostak L.: Wiercenie głębokich otworów. Wydawnictwo “Śląsk”. Katowice,
1973
11.Szostak L.: Wiertnictwo. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1989.
12.Szostak L., Dubiel S., Chrząszcz W.: Awarie i komplikacje przy wierceniu
głębokich otworów. Część 1. Przychwycenia przewodu wiertniczego. Skrypty
Uczelniane nr 989. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w
Krakowie. Kraków, 1985.
13.Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: Narzędzia wiercące. Wydawnictwa
AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.Kraków 1996.
14.Wojnar K.: Wiertnictwo. Technika i technologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa – Kraków, 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W celu otrzymania oceny końcowej wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu i z projektów.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
1. Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
2. Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenia wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.