Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economic geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-607-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. GG1A_K02, GG1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych. GG1A_U08, GG1A_U18 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Test results
M_U002 Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. GG1A_U08 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. GG1A_W04, GG1A_W12, GG1A_W22, GG1A_W10 Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. GG1A_W04, GG1A_W22, GG1A_W21 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
M_W003 Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna dochodowe miary oceny rentowności projektów surowcowych oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne jak i metody wyceny opcji realnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Sprosta zadaniu przełożenia informacje geologiczno-górniczej w stosowną informację ekonomiczną. Potrafi ocenić wartość kopaliny i surowca mineralnego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Docenia znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Odróżnia pojęcia kopaliny i surowca mineralnego, zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. + + - - - - - - - - -
M_W002 Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zadania geologii gospodarczej, związki z innymi przedmiotami. Złoża kopalin na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Ochrona i waloryzacja złóż, własność złóż kopalin, koncesje.
Zapotrzebowanie i zużycie surowców. Bilans surowcowy. Klasyfikacje zasobów (polskie i międzynarodowe).
Cykl projektu inwestycyjnego i rola geologa. Granice złóż, kryteria bilansowości, kryteria złoża przemysłowego.
Czynniki oceny złóż. Przekształcanie parametrów geologiczno-górniczych w strumienie finansowe. Ocena wydatków projektu geologiczno-górniczego. Ocena przychodów ze sprzedaży surowca mineralnego. Podstawy rachunku dyskontowego i podstawowe miary rentowności (NPV, ROR). Analiza ryzyka i niepewności projektu surowcowego.

Auditorium classes:

Źródła informacji surowcowej, ocena złożowego potencjału zasobowego i kreowanie przykładowego bilansu najważniejszych grup surowcowych.
Straty zasobów w cyklu gospodarczym, zubożenie.
Formuła NSR, wyliczenie zawartości ekwiwalentnej.
Analiza przepływów strumieni finansowych (cash flow) projektów surowcowych. Wyliczenie miar rentowności w oparciu o rachunek dyskontowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in auditorium classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sprawdzian zaliczeniowy – waga 60%. Udział w ćwiczeniach, przeentacja i dyskusja projektów – waga 40%.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None