Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie kartografii
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-704-n
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Świąder Andrzej (andrzej.swiader@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Świąder Andrzej (andrzej.swiader@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet. GG1A_K04 Test
Skills
M_U001 Potrafi przetwarzać, analizować i wizualizować dane przestrzenne przy wykorzystaniu oprogramowania GIS. GG1A_U01, GG1A_U17, GG1A_U14 Project
M_U004 Potrafi planować i prowadzić badania terenowe z wykorzystaniem satelitarnych systemów pozycjonowania. GG1A_U17, GG1A_U14 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat GIS (Geographic Information System), jego składowych i zastosowań, zna stosowane w Polsce układy współrzędnych oraz zasady działania satelitarnych systemów pozycjonowania. GG1A_W20 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat rodzajów, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania geodanych. GG1A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie społeczne, materialne i środowiskowe aspekty udostępniania geodanych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przetwarzać, analizować i wizualizować dane przestrzenne przy wykorzystaniu oprogramowania GIS. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi planować i prowadzić badania terenowe z wykorzystaniem satelitarnych systemów pozycjonowania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat GIS (Geographic Information System), jego składowych i zastosowań, zna stosowane w Polsce układy współrzędnych oraz zasady działania satelitarnych systemów pozycjonowania. - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat rodzajów, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania geodanych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do kartografii i GIS
2. Rodzaje i formaty danych przestrzennych
3. Sposoby określania położenia geograficznego
- współrzędne geograficzne
- odwzorowania kartograficzne
- układy współrzędnych stosowane w Polsce
4. Wizualizacja i analiza geodanych w środowisku ArcGIS firmy ESRI
- konstruowanie zapytań przestrzennych
- tworzenie symbolizacji
- reklasyfikacja
- wizualizacja 3D w programach ArcScene i ArcGlobe
- tworzenie kompozycji mapowych
- analizy przestrzenne
- podłączanie internetowych źródeł danych przestrzennych
5. Numeryczny Model Terenu (NMT) – rodzaje, formaty i sposoby pozyskiwania
6. Globalne satelitarne systemy pozycjonowania
7. Projekt: Numeryczna Szczegółowa Mapa Geologiczna w skali 1:25 000

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena ze sprawdzianu + 0,5* ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, znajomość zagadnień z zakresu kartografii geologicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Januszewski J., 2007, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN
Kadaj R., 2001, Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Główny Geodeta Kraju
Longley P., Goodchild M., Maguire D,. Rhind D., 2006. GIS, Teoria i praktyka. PWN, Warszawa
Sitek Z., 1992, Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwa AGH, Kraków
Urbański J. „Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej.”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997;
Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, selfpublishing

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None