Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH lub innych studiów inżynierskich pierwszego stopnia o podobnych efektach kształcenia.
Rekrutacja na pierwszy rok studiów drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie z Uchwała nr 12
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH z dnia 30-03-2015 r. Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:
• w pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na podstawie list rankingowych dokonają kwalifikacji na studia na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Podstawą rankingu będzie wskaźnik rekrutacji W obliczony według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach;
• w drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów;
• w trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.

2. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru:
W = wE · E + wS · S (5)

gdzie:

E – to liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
S – to średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
wE – to waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;
wS – to waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10

Wagi składników wzoru 5 określone są w tabeli 6 załącznika nr 2. 3.

W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH w Krakowie.

Minimum limit of students:

20

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk przyrodniczych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Earth Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie ze strategią rozwoju AGH jednym z najważniejszych zadań Uczelni w zakresie kształcenia jest poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki. Proponowany kierunek będzie oferował zajęcia prowadzone w nowoczesnym Laboratorium OZE w Miękini, przez co studenci będą mogli otrzymać wysokie kwalifikacje zawodowe. Misja AGH zakłada tworzenie nowych kierunków dydaktycznych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. Wraz z koniecznością ciągłego rozwoju ekologicznych źródeł energii i zwiększenia ich udziału w całkowitym bilansie energetycznym zarówno kraju jak i Unii Europejskiej istnieje potrzeba kształcenia studentów właśnie w tym zakresie.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second
Requirements for semester registration:

Warunkiem uzyskania wpisu na kolejny semestr jest terminowe zaliczenie semestru poprzedniego.

Individual degree programmes:

Tryb studiów indywidualnych zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2013 r., może być stosowany nie wcześniej, niż od V semestru studiów, wobec studentów, którzy uzyskali średnią ocen z poprzednich lat studiów wyższą niż 4,75. Ich opiekunem naukowym może być jedynie samodzielny pracownik naukowy, a program studiów musi być zaakceptowany przez odpowiedniego Prodziekana.

Rules of determining the final grade:

Zasady ustalania końcowej oceny studiów określa Uchwała nr 9 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 2 marca 2015 r

Końcową oceną egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnia ważona:
a) oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy
wystawionych przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2);
2
b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z
wagą 0,6);
c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję,
będącej średnią arytmetyczną ocen z ogólnego egzaminu kierunkowego oraz
prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane
z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie ogólnego egzaminu kierunkowego oraz obrona pracy magisterskiej (prezentacja pracy i dyskusja nad pracą), które łącznie składają się na egzamin dyplomowy drugiego stopnia.

Szczegółowe zasady prowadzenia procesu dyplomowania, w tym przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa Uchwała nr 9 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 2 marca 2015 r.

Additional information:

1.Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów: po ukończeniu studiów przez pierwszych absolwentów ich kariera zawodowa będzie monitorowana przez Centrum Karier AGH
2.Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: wyrażona pozytywna opinia nt. studiów przez podmioty gospodarcze i instytucje pożytku publicznego (załącznik – listy intencyjne).
3.Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: konsultowano program studiów z: Keilir Institute of Technology, Islandia; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Niemcy.
4.Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi: poparcie firm i instytucji wyrazone listami intencyjnymi (załącznik – listy intencyjne).
5.Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.): Infrastruktura dydaktyczna będzie zapewniona przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, przede wszystkim w postaci sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni naukowych Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
6.Dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki: studenci będą posiadać dostęp do Biblioteki Głównej AGH, Biblioteki Wydziałowej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Biblioteki Katedry Surowców Energetycznych oraz tworzonej obecnie biblioteki specjalistycznej Laboratorium Edukacyjno- Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
7.Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów: Badania w obszarze nauk przyrodniczych.
8.Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.