Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kartowanie i modelowanie geologiczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-103-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne. EZ2A_K01, EZ2A_K07, EZ2A_K03, EZ2A_K02 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne. EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U03, EZ2A_U05 Project
M_U002 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania. EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U08, EZ2A_U05 Project
M_U003 Student umie przygotować dane do konstrukcji map cyfrowych i przekrojów wgłębnych. EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych map jakościowych oraz modeli przestrzennych; zna podstawowe rodzaje map geologicznych ze szczególnym odniesieniem do geotermii. EZ2A_W01, EZ2A_W03, EZ2A_W06, EZ2A_W02 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych. EZ2A_W06, EZ2A_W08, EZ2A_W07, EZ2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracując w zespole wykonać wgłębne mapy cyfrowe, przekroje oraz proste modele przestrzenne. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługując się specjalistycznym oprogramowaniem skonstruować cyfrowe mapy wgłębne, przekroje oraz proste modele przestrzenne. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy, przekroje wgłębne i modele przestrzenne oraz zweryfikować poprawność ich wykonania. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie przygotować dane do konstrukcji map cyfrowych i przekrojów wgłębnych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania wgłębnych map ilościowych, przekrojów wgłębnych map jakościowych oraz modeli przestrzennych; zna podstawowe rodzaje map geologicznych ze szczególnym odniesieniem do geotermii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w kartografii wgłębnej oraz geologicznych modelowaniach statycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Kartografia wgłębna – rozwój dyscypliny (1h), Dane wejściowe wykorzystywane do konstrukcji map wgłębnych i przekrojów (2h), Wgłębne mapy jakościowe (2h), Ilościowe mapy wgłębne ze szczególnym uwzględnieniem map stosowanych w OZE (2h), Przekroje wgłębne (2h), Techniki konstruowania ilościowych map cyfrowych (2h), Algorytmy wykorzystywane do opracowania map cyfrowych (2h), Wstęp do modeli przestrzennych (2h).

Laboratory classes:

Podstawy wykorzystania kartograficznego oprogramowania interpretacyjnego (2h); Wektoryzacja danych i opracowanie na podstawie scyfrowanych danych mapy w formie regularnej siatki interpolacyjnej (4h), Podstawy metodologiczne konstruowania komputerowych map ilościowych opartych na regularnych siatkach interpolacyjnych, formaty danych wejściowych i wyjściowych (2h), Konstruowanie map strukturalnych w oparciu o dane otworowe, sejsmiczne (4h); Konstruowanie wgłębnych przekrojów strukturalnych na podstawie map wgłębnych, danych otworowych i danych sejsmicznych (4h), Operacje na siatkach interpolacyjnych i postprocessing (2h), Graficzna obróbka map, przekrojów i modeli 3D (2h), Podstawy modelowania strukturalnego 3D (4h), Samodzielny projekt (6h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 28 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5 * ocena z projektów wykonywanych na zajęciach w laboratorium komputerowym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Davis J. C., 1986 – Statistics and data analysis in geology. , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
2. Kotański Z., 1990 – Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-331 + 11 map geologicznych Polski.
3. Kuśmierek J., Machowski G., Papiernik B., 2012 – Elementy wgłębnej kartografii naftowej. W:Poradnik górnika naftowego. Tom 1A: Geologia naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
4. Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/
5. Swan A. R. H. & Sandilands M. 1996 – Introduction to Geological Data Analysis. Blackwell Science.
6. Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Baza danych oraz szczegółowy model geologiczny 3D dla podziemnego składowania {CO_{2}} w rejonie Bełchatowa na przykładzie struktury Budziszewic — Database and detailed 3D geological model for {CO_{2}} underground storage in the Bełchatów region, a case study of the Budziszewice structure / Jacek Chełmiński, Łukasz Nowacki, Bartosz PAPIERNIK, Maciej Tomaszczyk // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (1)

Computer-aided quantitative subsurface mapping – examples of utilization / Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO, Wojciech GÓRECKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 vol. 53 nr 10/2 s. 956–960. — Bibliogr. s. 960, Abstr.

Cyfrowa rewolucja w poszukiwaniach węglowodorów — [Digital revolution in hydrocarbon exploration] / Bartosz PAPIERNIK, Tomasz MAĆKOWSKI // Rynek Polskiej Nafty i Gazu : raport Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 1896-4702. — 2006 nr 1 s. 45–48

Additional information:

None