Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental aspects of energy production
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-104-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować produkty energetycznego spalania paliw EZ2A_U07, EZ2A_U06 Project
M_U002 Student potrafi zidentyfikować produkty energetycznego spalania paliw EZ2A_U08, EZ2A_U10, EZ2A_U04 Project
M_U003 Student potrafi określić przyczyny i skutki niskiej emisji EZ2A_U09, EZ2A_U12, EZ2A_U07 Project
M_U004 Student potrafi określić wpływ transportu na środowisko EZ2A_K06, EZ2A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Student potrafi określić potencjał energetyczny w danym rejonie EZ2A_W05, EZ2A_W14 Project
M_W002 Student potrafi dobrać odpowiednie rozwiązanie proekologiczne EZ2A_U09, EZ2A_U07 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować produkty energetycznego spalania paliw + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować produkty energetycznego spalania paliw - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić przyczyny i skutki niskiej emisji + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi określić wpływ transportu na środowisko + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi określić potencjał energetyczny w danym rejonie - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dobrać odpowiednie rozwiązanie proekologiczne - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł energii
Zasoby naturalne w Polsce i na świecie – potencjał do energetycznego wykorzystania
Odnawialność zasobów naturalnych, środowiskowe aspekty wykorzystania zasobów naturalnych
Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście wykorzystania surowców naturalnych
Transport a środowisko naturalne
Nowoczesne technologie spalania paliw stałych

Project classes:

Student wykonuje projekt polegający na ocenie zasobów energetycznych w danym rejonie oraz analizie środowiskowych aspektów ich zagospodarowania. Określa stan zanieczyszczenia powietrza w wybranym rejonie oraz źródła ich powstawania. Proponuje sposoby ograniczenia niskiej emisji, m.in. poprzez wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. Student analizuje lokalne uwarunkowania (klimatyczne, geograficzne itp.) mające wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość zagadnień z przedmiotu ochrona środowiska i ochrona powietrza
• Znajomość specyfiki wykorzystania poszczególnych odnawialnych źródeł energii

Recommended literature and teaching resources:

„Niska emisja – od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Environmental effects of implementing the project of geothermal heating in Podhale — Efekt ekologiczny spowodowany realizacją geotermalnego projektu uciepłowienia Podhala / Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr., Streszcz.

Samso-Duńska Wyspa Energii Odnawialnych — Samso-Danish Island of Renewable Energy / Anna SOWIŻDŻAŁ // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 35-37. — Bibliogr. s. 37

Oddziaływanie na środowisko inwestycji geotermalnych – Anna Sowiżdżał, Grzegorz Pełka,
Wojciech Luboń W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich — Atlas of geothermal waters and energy resources in the Western Carpathians / pod red. nauk. Wojciecha GÓRECKIEGO, 2011.

Additional information:

None